Pismo w sprawie nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym

618

Odpowiedź na pismo NSZZ FSG odnośnie informacji w sprawie nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

pismo dot. ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym.pdf