Pismo do Ministra MSWiA

643

Pismo skierowane do Pana Mariusza Błaszczaka Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące niepokojących informacji medialnych odnośnie prowadzenia w MSWiA prac zmierzających do zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

pismo do MSWiA.pdf