Wyrok Sądu w sprawie służby na wolnym powietrzu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

4214

Czy funkcjonariuszowi Straży Granicznej w przypadku pełnienia służby w okresie od 1 dnia listopada do dnia 31 marca służby na wolnym powietrzu przez co najmniej 4 godziny dziennie przysługuje jednocześnie dieta na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży służbowej i równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok II SA/Wa 276/23 w którym wskazał, że praktyka organów SG polegająca na niewypłacaniu świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie, o którym mowa w art. 76 ust. 6 pkt 1 Ustawy o SG, tj. w przypadku pełnienia w okresie od dnia 1 listopada do 31 marca służby na wolnym powietrzu przez co najmniej 4 godziny dziennie funkcjonariuszom, którzy otrzymali diety na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w związku z podróżą służbową, była ewidentnym naruszeniem przepisów prawa. Podkreślił, że wykładnia strony służbowej prowadziła do wypaczenia ratio legis rozwiązań ustawowych, a w konsekwencji nierównego traktowania funkcjonariuszy. Tym samym wskazał właściwą interpretację przepisów prawa, która umożliwia wszystkim funkcjonariuszom będącym w podobnej sytuacji (a w świetle presji migracyjnej na wschodniej granicy skutkującej delegowaniem funkcjonariuszy do zadań poza własną jednostką, dotyczyć to może większości czynnych funkcjonariuszy) pobieranie przedmiotowego świadczenia w sposób właściwy, jak też wystąpienie o wypłatę świadczeń zaległych.

Wyrok jest prawomocny.

Koszt wniesienia skargi do wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej poniósł Zarząd Główny NSZZ FSG.

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/728188E6EC

Biuro ZG NSZZ FSG