Odprawa kadry kierowniczej Straży Granicznej

2408

W dniach 13-14 lutego br. w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyła się odprawa kadry kierowniczej Straży Granicznej. W odprawie udział wzięli: Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. Tomasz Praga, Zastępcy Komendanta Głównego SG, komendanci oddziałów i ośrodków szkolenia, dyrektorzy biur i zarządów, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcin Kolasa i przedstawiciele związków zawodowych
pracowników cywilnych Straży Granicznej i duszpasterstw. Pierwszego dnia odprawy obecny był wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński, a także szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafał Rogala, były Komendant Główny Straży Granicznej, a obecnie podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marek Łapiński oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Piotr Walczak.

Podczas odprawy komendanci poszczególnych oddziałów poinformowali o realizacji programu modernizacji służb mundurowych na ich terenie oraz przedstawili problemy wymagające rozwiązania. Za pośrednictwem komendantów i dyrektorów wiceminister Jarosław Zieliński podziękował wszystkim funkcjonariuszom za profesjonalne działania zapewniające bezpieczeństwo państwa i obywateli wobec europejskiego kryzysu migracyjnego. – Dziękuję za współpracę przez ostatnie dwa lata. Polska Straż Graniczna dobrze radziła sobie z różnymi zagrożeniami i podejmowała trudne działania. Należą się za to Państwu i wszystkim funkcjonariuszom wyrazy uznania – powiedział Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, podczas odprawy kadry kierowniczej Straży Granicznej. – Polska Straż Graniczna uczestniczyła w działaniach za granicą i jest wysoko ceniona przez naszych partnerów – dodał wiceszef MSWiA oraz zapowiedział wsparcie formacji przez resort w celu stworzenia właściwych warunków do wykonywania przez nią ustawowych zadań.

Podczas odprawy kadra kierownicza Straży Granicznej omawiała również współpracę ze służbami ochrony granic państw sąsiednich, współdziałanie z Krajową Administracją Skarbową, oraz wpływ aktualnej sytuacji migracyjnej w kraju na działania SG.
– Sukcesem nie jest to, że trwamy, ale że możemy się rozwijać. Należy dostrzegać funkcjonariuszy pierwszej linii, bo to oni wykonują najcięższą pracę i są sola naszej formacji – powiedział podczas odprawy Komendant Główny SG gen. bryg. SG Tomasz Praga.

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcin Kolasa w swoim wystąpieniu odniósł się do kwestii przedstawionych podczas odprawy oraz przedstawił oczekiwania
i potrzeby funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie między innymi:

– wprowadzenia rozwiązań ustawowych o prawie funkcjonariusza do zachowania 100 % uposażenia w przypadku choroby podczas zwolnień lekarskich trwających licznie nie dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym. Należy podkreślić, że wprowadzenie tych zmian nie skutkuje dodatkowymi kosztami. Grupa ds. płatnych nadgodzin działająca w ramach Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA wypracowała gotowe rozwiązania, które pomimo zapowiedzi do tej pory nie weszły w życie.

– dalszego realnego wzrostu uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej. Funkcjonariusze Straży Granicznej odpowiedzialni za ochronę granic Polski i granic UE muszą być godnie wynagradzani. Obecne dysproporcje w uposażeniach w porównaniu do obowiązujących
w MON powodują, że ze służby w Straży Granicznej zwalniają się doskonale wyszkoleni
i doświadczeni funkcjonariusze, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę jakiej nie mają inne służby.

– wprowadzenia 100% płatnych nadgodzin dla funkcjonariuszy pełniących służbę
w ponadnormatywnym czasie pracy oraz odpłatności za służbę w święta i dni wolne
w służbach, które będą rozliczane w okresie 3 miesięcznym.

– wprowadzenia zmiany art.15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej
i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz przepisów umożliwiających wcześniejsze przechodzenie na emeryturę.

– rozpoczęcie prac nad zmianą obowiązującego rozporządzenia w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. NSZZ FSG postuluje mi.in. wprowadzenie dodatku graniczno-migracyjnego do uposażenia w wysokości do 0,20 kwoty bazowej przeznaczonego dla funkcjonariuszy wykonujących zadania na etatowych stanowiskach w dywizjonach i placówkach SG w zakresie bezpośredniej ochrony granicy, kontroli ruchu granicznego, prowadzenia postępowań administracyjnych z cudzoziemcami, nadzoru nad kontrola bezpieczeństwa nie został uwzględniony. Oczekiwania funkcjonariuszy są takie, że należy wprowadzić taki dodatek, który będzie premiował ich specyficzną, specjalistyczną wiedzę a także gotowość do wykonywania tych zadań.

– wprowadzenie programu budownictwa dla funkcjonariuszy;

– wprowadzenie programu rekonwersji dla funkcjonariuszy;

– zaprzestania wprowadzania niekorzystnych zmian dla funkcjonariuszy poprzez zmianę systemu pełnienia służby z 24 na 12 h oraz skrócenia okresu planowania służb z 14 do 7 dni.