Odprawa kadry kierowniczej SG

491

W dniach 19-20 października 2015 roku w Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie obyła się odprawa kadry kierowniczej Straży Granicznej, w której udział wzięli:

Sekretarz Stanu w MSW Piotr Stachańczyk, Dyrektor Departamentu Budżetu MSW Władysław Budzeń, Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Dominik Tracz, Zastępcy Komendanta Głównego SG – gen. bryg. SG Marek Borkowski, gen. bryg. SG Jacek Bajger, komendanci oddziałów i ośrodków szkolenia, dyrektorzy komórek organizacyjnych KGSG oraz przedstawiciele związków zawodowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Straży Granicznej.

W dniu 19 października 2015 roku podczas odprawy, w której uczestniczył Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG Marcin Kolasa dokonano między innymi: oceny stanu realizacji budżetu, stanu prac nad aktami wykonawczymi do znowelizowanej ustawy o SG, stanu przygotowań i działalności magazynu mundurowego w COS SG w Koszalinie, wprowadzenia aplikacji informatycznej do zarządzania procesem szkolenia w OSS SG w Lubaniu oraz omówiono bieżące kwestie dotyczące funkcjonowania Straży Granicznej.

Dyrektor Biura Techniki i Zaopatrzenia KGSG przedstawił wstępne założenia do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. Zgodnie z przedstawioną propozycją, podstawą do określenia wysokości równoważnika będą normy umundurowania (zasadnicze) przysługujące funkcjonariuszowi, określone w przepisach o umundurowaniu funkcjonariuszy SG (rozporządzeniu MSW). Wysokość równoważnika wypłacanego raz w roku jest pochodną rocznej wartości ww. norm. Funkcjonariusz otrzymywał będzie równoważnik pieniężny za czyszczenie umundurowania, bieliznę oraz za przedmioty umundurowania wyjściowego i służbowego niewydane w naturze. Wysokość równoważnika pieniężnego, stanowiącego należność roczną bielizny, umundurowania wyjściowego i służbowego oraz ryczałtu na czyszczenie umundurowania określona zostanie na poziomie około 1 750 zł.

W trakcie wystąpienia przedstawiciel KKW NSZZ FSG poinformował zebranych o udziale NSZZ FSG w zorganizowanym proteście służb mundurowych pod Sejmem RP w dniach 5-8 października 2015 roku i żądaniach Komitetu Protestacyjnego Służb Mundurowych. Przedstawił stanowisko NSZZ FSG w kwestii propozycji podziału wzrostu uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej od dnia 1 stycznia 2016 roku oraz propozycji powołania wspólnego zespołu składający się z przedstawicieli NSZZ FSG, Centralnego Magazynu Mundurowego COS SG w Koszalinie oraz BTiZ KSGSG w celu wypracowania jednolitego stanowiska w przedmiotowej sprawie rozwiązań w zakresie kwoty wysokości równoważnika w zamian za umundurowanie.

Zdaniem NSZZ FSG zaproponowana kwota średniej podwyżki dla funkcjonariuszy Straży Granicznej wynosząca 189,80 zł jest zbyt niska i nie spełnia oczekiwań funkcjonariuszy służb mundurowych podległych MSW. Zdaniem NSZZ FSG tylko równy podział zaproponowanej kwoty przewidzianej na regulację płac od 1 stycznia 2016 roku będzie najsprawiedliwszym i najbardziej oczekiwanym przez zdecydowaną większość funkcjonariuszy rozwiązaniem. W opinii NSZZ FSG powołanie wspólnego zespołu do wypracowania stanowiska w sprawie rozwiązań w zakresie kwoty wysokości równoważnika w zamian za umundurowanie jest zgodne z oczekiwaniami i w najbliższych dniach zostaną przedstawione do KGSG kandydatury osób reprezentujących NSZZ FSG. Warto w tym miejscu przypomnieć, że NSZZ FSG przez cały czas uważa, że wysokość równoważnika w zamian za umundurowanie nie powinna ulec zmianie a tym bardziej nie może ona być odmienna niż obowiązująca w innych służbach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

            Ponadto przedstawiciel NSZZ FSG zwrócił uwagę na poniższe kwestie:

– oceny efektywności działania placówek SG w oparciu o punktowy system.

– czasu oczekiwania funkcjonariuszy SG na wydanie decyzji przez komisje lekarskie podległe MSW .

– zakresu przeprowadzanych badań profilaktycznych w ramach medycyny pracy. Zdaniem NSZZ FSG badania powinny między innymi być jednolite i obejmować jak najszerszy zakres pozwalający na ocenę stanu zdrowia funkcjonariusza ze względu na zajmowane stanowisko służbowe.

            W udzielonej odpowiedzi, komendant główny Straży Granicznej zgodził się z tym, że obecnie obowiązujące rozwiązania w zakresie punktowej oceny efektywności placówek SG i przyznawanych ilości punktów powinny zostać ponownie przeanalizowane i zmodyfikowane. Ponadto zobowiązał komendantów oddziałów i ośrodków do przedstawienia informacji o czasie oczekiwania przez funkcjonariuszy SG na wydawane decyzje przez komisje lekarskie podległe MSW i zakresie przeprowadzanych badań w ramach medycyny pracy.

Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG

Marcin Kolasa

informacja z odprawy.pdf