Odpowiedź MSWiA na pismo z dnia 6 kwietnia 2017 r.

688

Nawiązując do pisma z dnia 6 kwietnia 2017 roku (sygn. FZZSM-l-08/17) dotyczącego wniosku Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie utworzenia przy Radzie Ministrów Forum Dialogu Społecznego do Spraw Służb Mundurowych jako instytucji dialogu społecznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. 2015 poz. 1240), uprzejmie informuję, że w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego powołanej jako forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej na poziomie centralnym, funkcjonuje podzespół ds. służb mundurowych, którego zadaniem jest wypracowywanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa wobec wszystkich służb mundurowych.

Jednocześnie przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji funkcjonuje Forum Dialogu Społecznego, które jest miejscem gdzie prezentowane są interesy zawodowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych resortu, przy uwzględnieniu ustawowych zadań realizowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podczas posiedzeń odbywa się wymiana poglądów i przedstawianie stanowisk przez strony mające swoją reprezentację w Forum.
Na posiedzenia Forum przy MSWiA związki zawodowe są zapraszane na prawach członka i mają stosowne uprawnienia, takie same jak wszyscy członkowie Forum. Należy podkreślić, że Przewodniczący Forum — Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, nie może narzucać związkom zawodowym sposobu reprezentacji na posiedzeniach Forum i powołać konkretnych przedstawicieli związków w skład Forum.
W ramach Forum powołane są grupy robocze, w których zasiadają reprezentanci strony służbowej, rządowej oraz związków zawodowych funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych zatrudnionych w służbach resortu, których zadaniem jest wypracowanie stanowisk w sprawach wskazanych przez stronę związkową…

pismo 28.04..pdf