Nowe propozycje MSWiA dla służb podległych resortowi

1255

We wtorek, 4 października br., minister Mariusz Kamiński i wiceminister Maciej Wąsik przedstawili stronie związkowej kolejne propozycje resortu, które mają zachęcić doświadczonych funkcjonariuszy do jak najdłuższego pozostawania w służbie. W przyszłorocznym budżecie na ten cel zabezpieczono już środki w wysokości ponad 400 milionów zł. Jednocześnie szef MSWiA jednoznacznie zapewnił, że resort nie prowadzi żadnych prac w zakresie zmiany systemu emerytur mundurowych. Wszystkie pojawiające się w przestrzeni publicznej doniesienia na ten temat są nieprawdziwe.

Podczas spotkania uzgodniono podwyższenie minimalnego dodatku funkcyjnego do 20 proc. Na rozwiązaniu tym zyska finansowo prawie 10 tys. funkcjonariuszy służb mundurowych podległych MSWiA.

Resort zaproponował również, aby po 15 latach służby należność z tytułu wysługi lat rosła co roku o dodatkowy jeden procent. Przykładowo funkcjonariusz z 20-letnim stażem służby z tytułu wysługi lat otrzyma dodatkowe 5 proc. do uposażenia, natomiast po 25 latach służby – dodatkowe 10 proc. Aktualnie maksymalny dodatek za wysługę lat wynosi 35 proc., a po zaproponowanych zmianach wyniesie maksymalnie 56 proc. Dodatkowa należność z tytułu wysługi lat, która będzie przysługiwać po 15 roku służby, nie będzie wliczała się do emerytury. 

Kolejną propozycją, którą MSWiA przedstawiło dziś stronie związkowej, było upowszechnienie dodatku stołecznego dla policjantów. Mają go otrzymywać także funkcjonariusze służący w Komendzie Głównej Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości, Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA”, Biurze Spraw Wewnętrznych oraz Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji. Na prośbę przedstawicieli związków zawodowych resort na następnym spotkaniu przedstawi kalkulację objęcia dodatkiem stołecznym również funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej, pełniących służbę na terenie Warszawy. 

Uzgodniono, że od 1 stycznia 2023 r. kadeci i podchorążowie w szkołach pożarniczych będą otrzymywali uposażanie równe najniższemu świadczeniu w formacji. 

Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej zyskają też na podwyższeniu pomocy mieszkaniowej oraz równoważnika za brak lokalu mieszkalnego – do stawek obowiązujących w Straży Granicznej i Policji.

MSWiA przedstawiło również propozycję wprowadzenia dodatku dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, pełniących służbę na tzw. zielonej granicy. Szacujemy, że dodatkiem objętych zostanie ponad 7 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zostaną wprowadzone nowe korzystniejsze rozwiązania dla funkcjonariuszy wydziałów zabezpieczenia działań SG.  

Waloryzacja uposażeń w służbach mundurowych podległych MSWiA wejdzie w życie 1 marca 2023 r. Mimo tego w ciągu 10 miesięcy funkcjonariusze otrzymają waloryzację w kwocie obejmującej 12 miesięcy.

Strona związkowa przedstawiła swoje stanowisko w zakresie waloryzacji płac w całej sferze budżetowej. W opinii związków waloryzacja na poziomie 7,8 proc. jest niewystarczająca. Jednocześnie strona społeczna zapowiedziała, że o jej poziomie będzie jeszcze rozmawiała podczas spotkania z Prezesem Rady Ministrów.

Kolejne spotkanie kierownictwa MSWiA ze stroną społeczną zaplanowano jeszcze w październiku.

źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/nowe-propozycje-mswia-dla-sluzb-podleglych-resortowi