Najwyższa Izba Kontroli rekomenduje rozważenie zmiany sposobu finansowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne Państwa, co jest zgodne z postulatem NSZZ FSG i Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych!

708

W opinii NIK zasadne jest ustanowienie stabilnego systemu finansowania tych służb, uwzględniającego z jednej strony możliwości finansowe budżetu państwa, a z drugiej – potrzeby obywateli w zakresie bezpieczeństwa.

Mógłby być on oparty na zapewnieniu ciągłości (powtarzalności) programów
modernizacji lub na powiązaniu nakładów na służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne z Produktem Krajowym Brutto, analogicznie jak zostało skonstruowane finansowanie Sił Zbrojnych.

Wówczas stabilne finansowanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli
zostałoby zapewnione w kolejnych rocznych budżetach. Gwarantowałyby one właściwe wyposażenie i warunki pracy oraz konkurencyjne wynagrodzenia.

Środki przeznaczone na programy modernizacyjne dotyczyłyby, w takim modelu finansowania, wyłącznie zakupów znacząco zmieniających jakość usług świadczonych obywatelom przez poszczególne służby podległe MSWiA (np. zakup nowoczesnych śmigłowców), przy równoczesnym zapewnieniu w kolejnych bieżących budżetach środków na utrzymanie i eksploatację zakupionego w ramach modernizacji sprzętu.

Bardzo ważnym elementem w nowym systemie finansowania służb jest zapewnienie satysfakcjonującego poziomu wynagrodzeń funkcjonariuszy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne Państwa.

Bez wdrożenia skutecznych działań w tym zakresie, sytuacja kadrowa poszczególnych formacji będzie ulegać dalszemu pogorszeniu, co nie pozostanie bez wpływu na możliwość realizacji ich zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

W opinii NIK, należy wdrożyć system, który zniesie nieuzasadnione różnice pomiędzy formacjami i ustabilizuje konkurencyjność uposażeń funkcjonariuszy, np. poprzez ich powiązanie ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/18/038/