MSWiA uwzględnia w istotnej części uwagi zgłoszone przez Zarząd Główny NSZZ FSG

986

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uwzględniło w istotnej części uwagi zgłoszone przez Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej i Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych do projektu z dnia 5 marca 2020 roku ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Przypominamy, że projekt ustawy stanowi wykonanie Porozumienia z dn. 8 listopada 2018 r. zawartego pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Stroną Społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy formacji resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz adaptację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 30 października 2018 r. o sygn. K 7/15.

Podkreślenia wymaga fakt, że projekt przewiduje zmiany w szeregu ustaw pragmatycznych, w tym zwłaszcza w Ustawie o Straży Granicznej. Zmiany obejmują wachlarz przepisów regulujących stosunek służby, w tym także przepisów regulujących zasady przyznawania urlopów wypoczynkowych i dodatkowych, obliczania i wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystane urlopy, zasady przyznawania funkcjonariuszom wyżywienia w naturze oraz świadczeń pieniężnych w zamian za wyżywienie, wzmocnienia ochrony prawnej funkcjonariuszy, odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy, przyznawania świadczeń motywacyjnych dla funkcjonariuszy ze stażem powyżej 25 lat oraz zasady stosowania nowych przepisów do trwających już stanów prawnych.

Z przesłanej przez sekretarza stanu w MSWiA Pana Macieja Wąsika odpowiedzi wynika, że uwzględnione zostały uwagi ZG NSZZ FSG mi.in. w zakresie zasad przyznawania funkcjonariuszom świadczeń pieniężnych za służbę pełnioną na wolnym powietrzu w okresie jesienno-zimowym oraz przyznawania świadczeń motywacyjnych dla funkcjonariuszy ze stażem powyżej 25 lat. MSWiA ,,zrezygnowało z warunku uzyskania opinii określonej w art. 124a ust. 3 (SG) przed przyznaniem świadczenia motywacyjnego, przez co świadczenie będzie miało charakter powszechny”. ZG NSZZ FSG wskazywał, żedotychczasowe propozycja nie tworzyła instrumentów prawnych mających na celu zachęcenie funkcjonariuszy o wieloletnim stażu służby do pozostania w służbie. Wynikało to z faktu, że miała ona charakter uznaniowy, a nie obligatoryjny. ZG NSZZ FSG wniósł aby o przyznaniu świadczenia decydował tylko i wyłącznie kryterium stażu służby, niekaralność i pozytywna opinia służbowa, bez konieczności składania wniosku.

W ocenie ZG NSZZ FSG konieczne jest poddanie ponownej analizie proponowanych zmian w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy Straży Granicznej, a w szczególności kwestii wydłużenia czasu niezbędnego do zakończenie prowadzonego postępowania dyscyplinarnego i przepisów mających na celu ,,zwiększenie skuteczności oddziaływania przełożonych w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu dyscypliny służbowej”. Kontrowersyjny jest pomysł proponowanego zapisu o możliwości wymierzenia funkcjonariuszowi kary dyscyplinarnej po upływie 2 lat od dnia popełnienia czynu. Wydłużenie okresu z 1 do 2 lat jest nieuzasadnione z uwagi na zagwarantowanie funkcjonariuszowi optymalnego przebiegu postępowania dyscyplinarnego i konsekwencji wynikających dla niego w trakcie trwania postępowania dyscyplinarnego.

ZG NSZZ FSG podejmie działania mające na celu zmianę niekorzystnych dla funkcjonariuszy propozycji zawartych w projekcie ustawy.

Biuro ZG NSZZ FSG