Informacja w sprawie złożonego przez ZG NSZZ FSG wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. MSWIA przedstawiło koszty.

1843

W związku z wnioskiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego FSG o podjęcie postępowania oraz ponowne rozpatrzenie sprawy w pełnym składzie z dn. 23 stycznia 2023 r.  skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego, Trybunał zdecydował się podjąć czynności zwracając się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przedstawienie skutków finansowych ewentualnego rozstrzygnięcia. Minister ocenił, że orzeczenie TK będzie się wiązać z bardzo istotnymi nakładami finansowymi (ok. 9 mln zł) z tytułu wypłaty rekompensat pieniężnych za czas wolny od służby funkcjonariuszom Straży Granicznej uprawnionym do dodatku funkcyjnego, które nie zostały przewidziane w ustawie budżetowej. W związku z powyższym Niezależny Samorządny Związek Zawodowy FSG oczekuje na podjęcie dalszych kroków prawnych przez Trybunał Konstytucyjny. Stanowisko Ministra nie jest wiążące dla Trybunału.

https://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/art/wylaczenie-prawa-funkcjonariuszy-strazy-granicznej-do-otrzymywania-zwiekszonej-stawki-rekompensaty-pienieznej-za-prace-w-godzinach-nadliczbowych-oraz-calkowite-pozbawienie-ww-rekompensaty-funkcjonariuszy-uprawnionych-do-dodatku-funkcyjnego

Biuro ZG NSZZ FSG