MSWiA podejmuje działania mające na celu zniwelowanie niekorzystnych zmian dla funkcjonariuszy w wyniku wprowadzenia Polskiego Ładu.

2455

DB-W-078-15/2021 Warszawa, dnia 29 grudnia 2021 r.

w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu, w wyniku zmian w systemie podatku dochodowego od osób fizycznych od 1 stycznia 2022 roku między innymi uposażenia netto części policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej spadną z tego tytułu przy zachowaniu ich wysokości brutto. Stąd też Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęło działania mające na celu zniwelowanie niekorzystnych zmian w tym zakresie. Oczekiwanym skutkiem tych działań będzie zneutralizowanie wpływu zmian od 1 stycznia 2022 na uposażenia netto wobec roku 2021 dla funkcjonariuszy, których suma uposażeń brutto w skali 2021 roku nie przekroczyła kwoty 130 tys. zł

Jednocześnie pragnę zapewnić, że niezależnie od powyższego w pełni zostaną zrealizowane podwyżki uposażeń wynikające z ujętych już środków na ten cel w uchwalonej przez Sejm RP w dniu 17 grudnia 2021 r. ustawie budżetowej na rok 2022 (w tym wynikające z Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025) w przeciętnej miesięcznej kwocie 677 zł brutto na etat wraz z nagrodą roczną.

Z poważaniem

Maciej Wąsik