KONKURS FOTOGRAFICZNY „STRAŻ GRANICZNA OKIEM OBIEKTYWU”

824

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „STRAŻ GRANICZNA OKIEM OBIEKTYWU,,
PRZEPISY OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Straż Graniczna okiem obiektywu” zwanego dalej
  „Konkursem” jest Zarząd Oddziałowy NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy POSG z siedzibą w
  Białymstoku, ul. Bema 100, 15-370 Białystok, zwane dalej „Organizatorem”.
 2. Cele Konkursu: a) promowanie walorów służby w straży granicznej, b) rozbudzanie wśród
  funkcjonariuszy zainteresowania przyrodą pogranicza w rejonie pełnienia służby, c) rozwijanie
  wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości funkcjonariuszy w dziedzinie fotografii, d)
  zwrócenie uwagi na specyfikę pełnienia służby w przejściach granicznych oraz w ochronie granicy
  państwowej.
 3. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
  funkcjonariuszy Straży Granicznej.
 4. Tematem Konkursu jest prezentacja i promowanie walorów służby w Straży Granicznej, przyrody,
  oraz krajobrazów terenów pogranicza.
 5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Zarządu Oddziałowego
  NSZZ FSG przy POSG w Białymstoku oraz na stronie fanpage’u administrowanego przez Zarząd.
 6. W konkursie mogą brać udział funkcjonariusze Straży Granicznej z całej Polski.
  PRZYJMOWANIE PRAC
 7. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 8. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dziesięć zdjęć.
 9. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie funkcjonariusze Straży Granicznej.
 10. Terminarz:
  • przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: 15.10.2020-30.11.2020 r.
  • powołanie jury i ocena zgłoszonych fotografii: 01 – 03.12.2020 r.
  • wręczenie nagród 15.12.2020 r.
 11. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace
  tworzone wspólnie (współautorstwo).
 12. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: podlaski@nszzfsg.pl z dopiskiem
  „Konkurs Fotograficzny Straż Graniczna okiem obiektywu”.
 13. Prace należy wysłać z dołączonym formularzem rejestracyjnym, który stanowi Załącznik nr 1.
 14. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_placówka SG w
  której pełni się służbę
 15. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400
  pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi.
 16. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia
  pochodzących z różnych plików.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej
  wymogów.
 18. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię
  zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła
  zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.
 19. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 5 wyżej, udziela niewyłącznej,
  nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z
  dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i
  rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.
  JURY
 20. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.
 21. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
 22. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
  NAGRODY
 23. Trzy najlepsze zdjęcia otrzymają nagrodę.
 24. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.
 25. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody w danej
  kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.
 26. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach
  konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie,
  mediach i Internecie.
 27. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą poczty elektronicznej
  do dnia 05 grudnia 2020 r.6 . Nagrody nie odebrane do 20 grudnia 2020 r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora.
  KOMISJA
 28. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład której wchodzić będą
  przedstawiciele Organizatora.
 29. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z
  niniejszego Regulaminu.
 30. Po przeprowadzeniu obrad zostanie sporządzony protokół, przez powołaną Komisję.
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 31. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
  www.nszzfsg-podlaski.pl
 32. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż: a) jest autorem
  załączonych fotografii, b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych
  fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są
  obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich; c) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie
  www.nszzfsg-podlaski.pl oraz w serwisie społecznościowym w czasie trwania konkursu oraz po jego
  zakończeniu.
 33. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub
  podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
 34. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo
  natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.
 35. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy
  prawa polskiego.
 36. Organizatorzy roszczą sobie prawa autorskie nadesłanych prac.
 37. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub
  żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest
  administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą
  przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania
  reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
 38. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 15.10.2020 roku.
 39. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.