KOMUNIKAT

999

W dniu 17 października 2017 roku w Zakopanem odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, w trakcie którego dokonano omówienia bieżącej działalności NSZZ FSG oraz podjęto stosowne decyzje.

Podczas posiedzenia dokonano oceny braku wprowadzania w życie projektu nowelizacji ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw – w zakresie zmian w zasadach rozliczania zwolnień lekarskich funkcjonariuszy. Prezydium ZG NSZZ FSG negatywnie ocenia brak dokonania zmiany zasad ustalania wysokości uposażenia funkcjonariusza SG poprzez wprowadzenie prawa do zachowania 100% uposażenia w przypadku choroby w trakcie zwolnienia lekarskiego trwającego łącznie nie dłużej niż 30 dni w ciągu roku kalendarzowego. Prezydium ZG NSZZ FSG oczekuje, że zapowiedź Pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o powrocie do pełnopłatnego ,,L4” zostanie jak najszybciej zrealizowana. Podkreślenia wymaga fakt, że zmiana ta jest bezkosztowa i pożądana przez funkcjonariuszy i ich rodziny.

Kolejnym z omawianych zagadnień była kwestia zapowiedzianego projektu zmiany art.15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Z informacji przekazanych w dniu 13 października br. na posiedzeniu podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego wynika, że prace nad nowelizacją art.15a „straciły impet”, ponieważ projekt wymaga dodatkowych uzgodnień z ministrem finansów. Przygotowany przez MSWiA projekt nie uwzględnia dodatkowych kosztów wynikających z nowelizacji z 11 maja 2017 r., kiedy to do systemu zaopatrzeniowego włączono funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Nie wiadomo jednak, kiedy ocena skutków regulacji zostanie zaktualizowana i kiedy projekt trafi do dalszego procedowania.
W związku z powyższym Prezydium ZG NSZZ FSG wnosi o jak najszybsze zakończenie procedury uzgodnień i wprowadzenie oczekiwanych przez funkcjonariuszy zmian w życie.

Następnie zostało przedstawione sprawozdania z prac powołanego Zespołu uchwałą nr 9/X/2017 w sprawie wypracowania propozycji zmian w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r w sprawie czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz powołanego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej Zespołu do wypracowania propozycji zmian normatywnych w zakresie lokali mieszkalnych pozostających w trwałym zarządzie Straży Granicznej. W ocenie biorących udział w pracach Zespołu przedstawicieli ZG NSZZ FSG wypracowane propozycje są krokiem w dobrym kierunku i mogą przyczynić się do zmniejszenia ilości niezasiedlonych lokali mieszkalnych pozostających w trwałym zarządzie Straży Granicznej oraz uzyskania lokalu mieszkalnego przez funkcjonariuszy SG.

W trakcie posiedzenia Prezydium ZG NSZZ FSG zapoznało się także z przebiegiem prac Grupy Roboczej ds. nadgodzin w służbach mundurowych działającej w ramach Forum Dialogu Społecznego w MSWiA oraz pozytywnie oceniono fakt, że Rada Ministrów na wniosek Ministra Mariusza Błaszczaka zwiększyła środki na wynagrodzenia dla funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych o kwotę dodatkową (ponad ustawę modernizacyjną) o 150 mln złotych. Zdaniem Prezydium NSZZ FSG ustaleń wymaga jednak zasada podziału środków przeznaczonych na podwyżki dla funkcjonariuszy Straży Granicznej w 2018 i 2019 roku.

Ponadto w trakcie posiedzenia NSZZ FSG podjęto decyzje m.in. w zakresie:

  • dofinansowania zbiórki produktów żywnościowych na rzecz Kombatantów Armii Krajowej pod hasłem ,,Świąteczna paczka dla Kresowych Bohaterów”;
  • przyjęcia ,,Planu pracy Prezydium ZG NSZZ FSG i Zarządu Głównego NSZZ FSG na 2018 rok”;
  • przyjęcia ,,Preliminarza wydatków ZG NSZZ FSG na 2018 rok”.

Przewodniczący ZG NSZZ FSG

Marcin Kolasa