Komunikat ZG NSZZ FSG w sprawie wyborów w Zarządzie Terenowym NSZZ FSG przy PSG w Bydgoszczy

821

Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej uzyskał informację, że w dniu 25 maja 2022 roku w Placówce Straży Granicznej w Bydgoszczy odbyło się Walne Zebranie, podczas którego dokonano wyboru nowych władz, a Wiceprzewodniczącym Zarządu Terenowego został wybrany Robert S. – były funkcjonariusz Straży Granicznej (źródło: http://zonadwislanski.pl/zarzad-terenowy-nszz-fsg-przy-psg-w-bydgoszczy-ma-nowe-wladze), który został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym.

Zarząd Główny NSZZ FSG pragnie wyjaśnić, że zgodnie ze Statutem NSZZ FSG uchwalonym w dniu 26 lutego 2021 roku, w wyborach mogą uczestniczyć tylko uprawnieni członkowie Związku. Statut w § 15 ust. 1 pkt 6 wskazuje, że członkostwo w Związku ustaje w przypadku: (…) uprawomocnienia się orzeczenia sądu skazującego za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne”.

W dniu 26 kwietnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, II Wydział Karny uznał Roberta S., winnym popełnienia zarzucanego mu czynu, wyczerpał on bowiem znamiona umyślnego występku z art. 226 § 1 k.k. (znieważenie funkcjonariusza) w zb. z art. 212 § 2 k.k. (zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania) w zw. z art. 231A k.k. (ochrona prawna funkcjonariusza publicznego). Robert S. dopuścił się obelżywego znieważania na portalu społecznościowym Facebook oraz serwisie www.salon24.pl funkcjonariusza publicznego – Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych oraz pomawiał go o takie postępowanie i właściwości, które mogły poniżyć go w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego do piastowania stanowiska.

Podkreślenia wymaga fakt, iż przestępstwo z 226 k.k. (znieważenie funkcjonariusza) jest ścigane z oskarżenia publicznego, co oznacza, że niniejsza sytuacja spełnia przesłanki wynikające z § 15 ust. 1 pkt 6 Statutu NSZZ FSG.

Wskazać należy, iż wyrok jest prawomocny.

W związku z powyższym Zarząd Główny NSZZ FSG zwraca się do ZT NSZZ FSG przy Placówce Straży Granicznej w Bydgoszczy o naprawienie powstałych nieprawidłowości – zgodnie z regulacjami wynikającymi ze Statutu NSZZ FSG oraz bezzwłoczne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, poinformowanie wszystkich uczestników i przeprowadzenie nowych wyborów.

Biuro ZG NSZZ FSG