Komunikat Zarządu Głównego NSZZ FSG z dnia 12.09.2018r.

1721

KOMUNIKAT

ZARZĄDU GŁÓWNEGO NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ

W dniu 12 września 2018 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

W posiedzeniu, które poprowadził przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcin Kolasa, uczestniczyli członkowie ZG NSZZ FSG oraz przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Michał Gołąbek wraz z wiceprzewodniczącymi. W trakcie posiedzenia dokonano omówienia bieżącej działalności Zarządu Głównego NSZZ FSG, Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych oraz podjęto istotne uchwały. 

ZG NSZZ FSG poparł decyzję Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych o organizacji w dniu 2 października 2018 roku manifestacji służb mundurowych i postanowił pokryć koszty związane z organizacją manifestacji,
i uczestnictwa w niej funkcjonariuszy Straży Granicznej. Wyjazd chętnych do wzięcia udziału w manifestacji organizują zarządy oddziałowe NSZZ FSG. O szczegółach będzie można także dowiedzieć się
ze strony www.nszzfsg.pl oraz https://web.facebook.com/NSZZ-Funkcjonariuszy-Straży-Granicznej-1697941630500353/?_rdc=1&_rdr.

ZG NSZZ FSG dokonał omówienia podjętej w trybie pilnym uchwały o wystąpieniu do Komendanta Głównego Straży Granicznej z żądaniami tożsamymi z postulatami przedstawionymi Ministrowi spraw wewnętrznych i administracji przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych i tym samym rozpoczęcia procedury rozwiązywania sporów zbiorowych przewidzianej Ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. ZG NSZZ FSG stwierdził, że przed wszczęciem akcji protestacyjnej w przejściach granicznych konieczne jest formalne wszczęcie sporu zbiorowego przez Związek. Wynika to z konieczności zapewnienia jak najpełniejszego bezpieczeństwa prawnego Związkowi oraz funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Podkreślenia wymaga fakt, że Zarząd Główny NSZZ FSG i jego reprezentanci są gotowi do podpisania porozumienia gwarantującego realizację żądań przedstawionych przez NSZZ FSG i Federację ZZ SM. W innym przypadku ZG NSZZ FSG zostanie zmuszony do podjęcia decyzji o rozpoczęciu akcji protestacyjnej we wszystkich przejściach granicznych, tj. drogowych, lotniczych, kolejowych i morskich. Termin rozpoczęcia akcji protestacyjnej
w przejściach granicznych i tym samym wdrożenia opracowanych przez koordynatorów wytycznych zostanie ogłoszony niezwłocznie po zakończeniu procedury prawnej.

Ponadto ZG NSZZ FSG został zapoznany z pracami Zespołu do opracowania projektu założeń wzrostu uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej od dnia 1 stycznia 2019 roku oraz analizy obowiązującego Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 11 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Celem prac Zespołu jest wypracowanie jednolitego stanowiska w zakresie
wzrostu uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej od dnia 1 stycznia 2019 roku oraz propozycji zmian w przedmiotowym rozporządzeniu. Strona związkowa proponuje między innymi wprowadzenie dodatku graniczno-migracyjnego, zmianę etatów i stopni w placówkach III kategorii oraz zamianę dodatku funkcyjnego na dodatek służbowy na stanowisku kierownika zmiany.

Przewodniczący ZG NSZZ FSG

Marcin Kolasa

2018_09_17_komunikat_ZG_NSZZ_FSG.pdf