Komunikat z zebrania Zarządu Głównego NSZZ FSG

917

W dniu 23 czerwca 2021 roku odbyło się zebranie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, które poprowadził przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcin Kolasa.

Głównym celem posiedzenia było omówienia bieżącej działalności Zarządu Głównego NSZZ FSG i realizacji podpisanego Porozumieniem pomiędzy NSZZ FSG a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 8 listopada 2018 roku.

Zdaniem ZG NSZZ FSG zaproponowane zmiany przepisu 15a w projekcie ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej
oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 czerwca 2021 roku nie rozwiązują problemu funkcjonariuszy przyjętych do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. a przed dniem 1 października 2003 roku. W ocenie ZG NSZZ FSG są one niezgodne z oczekiwaniami funkcjonariuszy Straży Granicznej i wymagają uwzględnienia zgłoszonych uwag przez NSZZ FSG.

Jednocześnie ZG NSZZ FSG oczekuje pilnego spotkania z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozpoczęcia konsultacji dotyczących ustanowienia nowego programu modernizacji służb mundurowych. ZG NSZZ FSG w pełni popiera stanowisko FZZ SM z dnia 15 czerwca 2021 roku, że: ,,wprowadzenie w życie nowego programu modernizacji to szansa dla formacji, ale też dla funkcjonariuszy, na ich dalszy rozwój zawodowy, natomiast jego brak lub opóźnienie w naszym przekonaniu wprowadzi
w szeregach podległych Panu służb falę niezadowolenia i goryczy, co w efekcie mogłoby doprowadzić do powrotu sytuacji napięć i protestów, jakie miały miejsce w roku 2018. Przystąpienie do konsultacji byłoby jasnym sygnałem potwierdzających wolę pełnej realizacji porozumienia i wpłynęłoby na zredukowanie narastającego pośród wielu funkcjonariuszy zniecierpliwienia.

ZG NSZZ FSG postanowił także kontynuować działania w zakresie zmiany przepisów w przedmiocie ewidencjonowania czasu podróży służbowych, a w szczególności podróży służbowych z bronią służbową oraz w dniu wolnym od służby. Ponadto ZG NSZZ FSG zdecydował się podjąć działania w zakresie doprowadzenia do wzrostu należności z tytułu diet, umożliwienia przeprowadzania badań okresowych i tym samym uzyskania refundacji na zakup okularów oraz wprowadzenie dodatku reprezentacyjnego dla funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach etatowych w Wydziale Odwodowym (Reprezentacyjnym) oraz Orkiestrze Reprezentacyjnej Straży Granicznej.Biuro ZG NSZZ FSG