Komunikat z zebrania Zarządu Głównego NSZZ FSG w dniu 27 kwietnia 2023 roku

7139

Rozszerzenie wykazu stanowisk funkcjonariuszy Straży Granicznych uprawnionych do otrzymywania dodatku granicznego oraz sprawy bieżące były głównymi tematami zebrania Zarządu Głównego NSZZ FSG z udziałem Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia KGSG płk SG Joanny Kosteckiej w dniu 27 kwietnia 2023 roku.

W trakcie spotkania płk SG Joanna Kostecka przekazała, że Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga po dokonanej analizie stanowiska ZG NSZZ FSG i stanowisk komendantów oddziałów Straży Granicznej podjął decyzję o wyrażeniu zgody na czasowe rozszerzenie wykazu stanowisk, które uprawniają funkcjonariuszy do otrzymywania dodatku granicznego oraz przyznania go funkcjonariuszom nieobecnym w służbie (przebywających na zwolnieniu lekarskim). Ponadto gen. dyw. SG T. Praga zdecydował o rozpoczęciu prac nad zmianą rozporządzenia w zakresie jego doprecyzowania. W tym celu zostanie powołany wspólny zespół, w pracach którego udział wezmą przedstawiciele ZG NSZZ FSG.

Komendant Główny SG postanowił także, że do czasu dokonania zmian w rozporządzeniu, dodatek graniczny zostanie przyznany na okres 7 miesięcy, tj. od dnia 1 marca do dnia 30 września 2023 r. funkcjonariuszom zespołów migracji w drogowych przejściach granicznych. Ponadto komendanci oddziałów będą mogli przyznać dodatek graniczny funkcjonariuszom w placówkach kat. III, którzy do tej pory go nie otrzymali, a realizują zadania w bezpośredniej ochronie granicy państwowej. Komendanci oddziałów będą mogli także przyznać dodatek graniczny na stanowisku kierownika zespołu, w komórkach wskazanych w przedmiotowym rozporządzeniu. Powyższe dotyczyć będzie również pozostałych funkcjonariuszy mianowanych na stanowiska w komórkach organizacyjnych wskazanych w rozporządzeniu, którzy zgodnie z zakresem obowiązków i uprawnień nie realizują przedmiotowych zadań, a ze względu na bieżące potrzeby służby czasowo wykonują zadania, o których mowa w ust. 1 rozporządzenia.

Szczegółowe wytyczne w zakresie przyznawania dodatku granicznego zostaną przekazane komendantom oddziałów SG, komendantom placówek SG i naczelnikom wydziałów kadr i szkolenia.

Komendant Główny SG zdecydował także o podwyższeniu dodatku funkcyjnego/służbowego funkcjonariuszom służby dyżurnej pełniącym służbę w kaszubskim i pomorskim dywizjonie do czasu wprowadzenia zmian w rozporządzeniu. Zgody nie uzyskał natomiast wniosek ZG NSZZ FSG o rozszerzeniu stanowisk (ZIS i GIS) w lotniczych przejściach granicznych oraz wprowadzeniu godzinowego systemu rozliczeń.

W związku z powyższym, przedstawiciele ZG NSZZ FSG powołani do wspólnego zespołu służbowo-związkowego podejmą działania mające na celu wprowadzenie godzinowego systemu rozliczeń i wprowadzenia rekompensat dla funkcjonariuszy SG w tym z lpg, którzy nie zostali obecnie objęci dodatkiem granicznym lub podwyższeniem dodatku służbowego lub funkcyjnego.

Przypominamy, że to dzięki działaniom podjętym przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkiem granicznym ma zostać objętych 6500 funkcjonariuszy i to w wysokości 450 zł brutto. Dodatek wypłacany jest od dnia 1 marca br. na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Biuro ZG NSZZ FSG