Komunikat z zebrania Zarządu Głównego NSZZ FSG w dniu 23 marca 2023 roku

7394

Przyznanie funkcjonariuszom Straży Granicznej dodatku granicznego, projekty decyzji Komendanta Głównego Straży Granicznej dotyczące wydatków na dodatki funkcyjne i służbowe funkcjonariuszy oraz sprawy bieżące były głównymi tematami zebrania Zarządu Głównego NSZZ FSG z udziałem gen. bryg. SG Wiolety Gorzkowskiej – zastępcy komendanta głównego Straży Granicznej w dniu 23 marca 2023 roku.

W trakcie spotkania z zastępcą komendanta głównego Straży Granicznej przedstawiono szereg uwag w zakresie interpretacji i stosowania przepisów rozporządzenia. Wskazano stanowiska, na których funkcjonariusze do tej pory nie otrzymali dodatku granicznego, a realizują zadania w bezpośredniej ochronie granicy państwowej. Przedstawiono kontrowersje wynikające z przyjętego systemu rekompensat z tytułu czasowego pełnienia służby oraz braku przyznana dodatku funkcjonariuszom przebywających na zwolnieniach lekarskich.

ZG NSZZ FSG zawnioskował o rozszerzenie wykazu stanowisk, które uprawniają funkcjonariuszy do otrzymywania dodatku granicznego oraz wniósł o wprowadzenie zmiany zasad przyznawania rekompensaty z tytułu czasowego wykonywania zadań w bezpośredniej ochronie granicy państwowej. NSZZ FSG wnosił także o wprowadzenie godzinowego systemu rozliczania, a nie proporcjonalnego do liczby dni wykonywania tych zadań. Zdaniem ZG NSZZ FSG dodatek graniczny powinni otrzymywać wszyscy funkcjonariusze, którzy pełnią służbę i realizują zadania w bezpośredniej ochronie granicy państwowej. Ponadto Zarząd Główny NSZZ FSG uważa, że funkcjonariusze SG z właściwych komórek wymienionych w rozporządzeniu, pomimo przebywania na zwolnieniach lekarskich powinni zostać objęci tym dodatkiem. Wynika to z faktu, że dodatek graniczny jest dodatkiem o charakterze stałym.

Przypominamy, że zlikwidowany w 2014 roku dodatek graniczny został przywrócony dzięki działaniom podjętym przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej i to w wysokości 450 zł brutto. Wypłacany jest od dnia 1 marca br. na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Ponadto w trakcie spotkania z zastępcą komendanta głównego Straży Granicznej omówiono zagadnienia dotyczące:

– pełnienia służby, zakwaterowania oraz wyżywienia funkcjonariuszy delegowanych do bezpośredniej ochrony granicy państwowej;

– stosowania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04.05.2005 w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytury funkcjonariuszom Straży Granicznej poprzez brak wystawiania stosownych zaświadczeń funkcjonariuszom Wydziałów Zabezpieczenia Działań biorących udział w działaniach bojowych Straży Granicznej, co uniemożliwia skorzystanie z uprawnień podwyższenia emerytury o 2%. 

– projektów decyzji Komendanta Głównego Straży Granicznej dotyczących wydatków na dodatki funkcyjne i służbowe funkcjonariuszy

W czwartkowym (23 marca br.) zebraniu, które prowadził przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcin Kolasa, uczestniczyli członkowie ZG NSZZ FSG, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Mariusz Muzyka wraz z wiceprzewodniczącymi oraz zaproszeni goście: gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska – zastępca komendanta głównego Straży Granicznej i przedstawiciele firmy WDB S.A.

Biuro ZG NSZZ FSG