Komunikat z zebrania Zarządu Głównego NSZZ FSG

4329

Podwyżki uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej od dnia 1 stycznia 2023 roku, omówienie propozycji MSWiA w zakresie wprowadzenia dodatków motywacyjnych, stażowych po 15 roku służby, funkcyjnych i służbowych funkcjonariuszy, przywrócenie zlikwidowanego w Straży Granicznej dodatku „granicznego”, zmiana przepisów w zakresie ewidencjonowania czasu podróży służbowej z bronią służbową w dniu wolnym od służby, a także kwestie związane z organizacją XVI Krajowego Wyborczo – Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów NSZZ FSG były głównymi tematami zebrania Zarządu Głównego NSZZ FSG w dniu 28 czerwca 2022 roku.

Uczestniczący w zebraniu Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga w swoim wystąpieniu podziękował za otrzymane wyróżnienie oraz podkreślił ważną rolę NSZZ FSG w działalności na rzecz nie tylko członków Związku ale wszystkich funkcjonariuszy Straży Granicznej. W ocenie Pana Komendanta, NSZZ FSG jest partnerem, który merytorycznie rozmawia i reprezentuje Straż Graniczną i jej funkcjonariuszy. Prowadzony przez Zarząd Główny NSZZ FSG dialog stanowi ważny czynnik w komunikacji między funkcjonariuszami, a stroną służbową. Gen. dyw. SG Tomasz Praga wyraził podziękowania za wspólne rozwiązywanie problemów i zrozumienie sytuacji w jakiej obecnie działa Straż Graniczna.

Przewodniczący ZG NSZZ FSG Marcin Kolasa poinformował zebranych o wyrażonej zgodzie przez wiceministra Macieja Wąsika o podjęciu prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie przepisów umożliwiających ewidencjonowanie jako czasu służby podróży służbowych z bronią w dniu wolnym od służby i otrzymanym w związku z tym projekcie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającym rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej, w którym w § 21 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku gdy cel podróży służbowej obejmował podróż z bronią służbową, czas podróży służbowej ewidencjonuje się jako czas służby.”.

Zmiana w rozporządzeniu wynika z inicjatywy Zarządu Głównego NSZZ FSG. Dotyczy ona uregulowania ewidencjonowania jako czasu służby funkcjonariusza Straży Granicznej czasu podróży służbowej z bronią służbową w dniu wolnym od służby. Zdaniem przedstawicieli ZG NSZZ FSG w podróży służbowej w czasie wolnym od służby funkcjonariusz, od momentu pobrania broni służbowej, odpowiada za ochronę, stan techniczny i utrzymanie broni, realizuje tym samym obowiązki wynikające ze stosunku służbowego. Powyższe w ocenie ZG NSZZ FSG uzasadnia uznanie czasu podróży służbowej z bronią w czasie wolnym od służby jako czasu służby.

Przewodniczący ZG NSZZ FSG Marcin Kolasa poinformował także uczestników zebrania o wyrażonej zgodzie przez gen. bryg. SG Jacka Bajgera o stosowaniu od dnia 1 czerwca 2022 roku polecenia o planowaniu służb z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem oraz wprowadzeniu pilotażowego programu w PSG kat. III w zakresie zmianowego planowania służb. Program ma zostać wdrożony w wybranych placówkach w Nadbużańskim i Bieszczadzkim OSG od dnia 1 września 2022 roku.

Podkreślenia wymaga fakt, że z wnioskiem o wprowadzenie powyższych rozwiązań wystąpił ZG NSZZ FSG.

Ponadto w trakcie zebrania przedstawiciele Biura Techniki i Zaopatrzenia KGSG przedstawili i omówili wstępne propozycje zmodyfikowanych wzorów umundurowania wykonanych z nowych materiałów technicznych. Zaprezentowano nowy wzór koszulki T-shirt, butów oraz kompletu ubrania na złą pogodę wraz z ubraniem uniwersalnym – ocieplacz, w skład którego wchodzi oczekiwana przez funkcjonariuszy SG kurtka wykonana z softshellu. Straż Graniczna w bieżącym roku planuje dokonanie zakupu prototypów oraz partii testowej.

Podczas ostatniego w tej kadencji zebrania Zarządu Głównego NSZZ FSG Medalem 30-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej uhonorowano Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasza Pragę oraz jego zastępców gen. bryg. SG Wioletę Gorzkowską oraz gen. bryg. SG Jacka Bajgera, a także kol. Eugeniusza Wądołowskiego.

Medalem za Zasługi dla NSZZ FSG wyróżnieni zostali kol. Wojciech Baran i Emil Czwaliński.

W środowym zebraniu ZG NSZZ FSG wzięli udział: gen. dyw. SG Tomasz Praga – komendant główny Straży Granicznej, gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska – zastępca komendanta głównego Straży Granicznej, gen. Jacek Bajger – zastępca komendanta głównego Straży Granicznej; płk SG Dariusz Teteruk – zastępca dyrektora Biura Techniki i Zaopatrzenia KGSG wraz z Pania Anna Osik, członkowie ZG NSZZ FSG; Michał Gołąbek – przewodniczący GKR NSZZ FSG wraz z wiceprzewodniczącymi.

Biuro ZG NSZZ FSG

zdj. st. chor. SG Paweł Kowaleczko (Biuro Prezydialne KGSG i Krzysztof Wiśniewski (ZG NSZZ FSG)