Komunikat z posiedzenia ZG NSZZ FSG w dniu 2 grudnia 2020 roku.

872

W dniu 2 grudnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, które poprowadził przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcin Kolasa.


Głównym celem posiedzenia było omówienia bieżącej działalności Zarządu Głównego NSZZ FSG i zaproponowanych zmian przepisu 15a w projekcie ustawy z dnia 9 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz niektórych innych ustaw.


ZG NSZZ FSG w jednomyślnie podjętej uchwale negatywnie ocenił zaproponowane propozycje, ponieważ nie rozwiązują one problemu funkcjonariuszy przyjętych po dniu 1 stycznia 1999 r. i są niezgodne z oczekiwaniami funkcjonariuszy Straży Granicznej. Uwagi ZG NSZZ FSG do projektu ustawy zostały przekazane do MSWiA, a w dniu jutrzejszym zostaną opublikowane.


Biuro ZG NSZZ FSG