Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ FSG w dniu 27 czerwca 2018 roku.

1785

Warszawa, dn. 28 czerwca 2018 r.

KOMUNIKAT

ZARZĄDU GŁÓWNEGO NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ

W dniu 27 czerwca 2018 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

W posiedzeniu, które poprowadził Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcin Kolasa, uczestniczyli członkowie ZG NSZZ FSG, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Michał Gołąbek wraz z wiceprzewodniczącymi, Przewodnicząca Zespołu ds. kobiet działającego przy ZG NSZZ FSG Dagmara Podraza – Olech oraz zaproszeni goście: Komendant Główny Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Wioleta Gorzkowska oraz Dyrektor Gabinetu Politycznego MSWiA Michał Ciechowski.

W trakcie posiedzenia dokonano omówienia bieżącej działalności Zarządu Głównego NSZZ FSG, Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych oraz podjęto istotne uchwały. Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej po zapoznaniu się z przedstawionym przez MSWiA projektem porozumienia postanowił z dniem 2 lipca br. ogłosić gotowość do podjęcia form protestu określonych w Statucie NSZZ FSG w przypadku braku osiągnięcia porozumienia z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji odnośnie realizacji żądań i postulatów skierowanych przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych w dniu 12 marca 2018 r. W ocenie ZG NSZZ FSG projekt porozumienia jest niesatysfakcjonujący i nie daje gwarancji realizacji postulatów skierowanych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przez organizacje związkowe reprezentujące interes funkcjonariuszy służb mundurowych. Podkreślenia wymaga fakt, że Zarząd Główny NSZZ FSG i jego reprezentanci są gotowi do kontynuowania prac ze stroną MSWiA w celu podpisania porozumienia gwarantującego realizację przedstawionych postulatów. W innym przypadku ZG NSZZ FSG zostanie zmuszony do podjęcia uchwały o rozpoczęciu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, której celem będzie doprowadzenie do poprawy warunków służby funkcjonariuszy służb mundurowych i wzrostu nakładów na ich funkcjonowanie.

Ponadto ZG NSZZ FSG został zapoznany z pracami Zespołu do opracowania projektu założeń wzrostu uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej od dnia 1 stycznia 2019 roku oraz analizy obowiązującego Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej a także wynikami kontroli przeprowadzonej przez Główną Komisję Rewizyjną NSZZ FSG. Celem prac Zespołu jest wypracowanie jednolitego stanowiska w zakresie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej od dnia 1 stycznia 2019 roku oraz propozycji zmian w przedmiotowym rozporządzeniu. Strona związkowa proponuje wprowadzenie dodatku graniczno-migracyjnego, zmianę etatów i stopni w placówkach III kategorii, potrzeby wprowadzenia wzorem innej służby dodatku stołecznego dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Warszawie oraz zamianę dodatku funkcyjnego na dodatek służbowy na stanowisku kierownika zmiany.

W swoich wystąpieniach przedstawiciele ZG NSZZ FSG poinformowali komendanta głównego Straży Granicznej i przedstawiciela Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zgłaszanych problemach w służbie i propozycjach zmian przepisów w Straży Granicznej. Zdaniem ZG NSZZ FSG obecny poziom uposażeń jak i system podziału dodatków do uposażenia w Straży Granicznej powoduje, że wynagrodzenia przestały być konkurencyjne i z tego powodu wymagane są zmiany a w szczególności radykalny wzrost uposażeń ponad ten wynikający z ustawy modernizacyjnej. W przypadku funkcjonariuszy Straży Granicznej istnieje element występujących dysproporcji pomiędzy wysokością uposażeń w SG a innymi służbami, co ma wpływ na odchodzenie ze służby przez doświadczonych funkcjonariuszy SG. Z tego powodu niezbędne jest przeznaczenie dodatkowych środków na podwyżki dla każdego funkcjonariusza Straży Granicznej w wysokości minimum 650 zł. Ponadto przedstawiono między innymi zagadnienia w kwestii zasadności istnienia indywidualnego systemu oceny funkcjonariusza oraz przeprowadzania badań przy użyciu wariografu w sytuacji zmiany etatu lub stanowiska, wyrażania zgód na przenoszenia funkcjonariuszy pomiędzy oddziałami a także analizy ilości etatów i stopni w placówkach SG. Podkreślono pilną potrzebę zmiany przepisów w zakresie zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służy oraz modyfikacji zasad funkcjonowania EZD w Straży Granicznej a także wymiany pojazdów wykorzystywanych w SG ze względu na ich stan techniczny i przydatność do służby.

Komendant Główny Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga w swoim wystąpieniu podziękował za zaproszenie i wyraził zadowolenie z merytorycznej współpracy z NSZZ FSG. Wyraził także nadzieję, że obecny stan zostanie utrzymany, ponieważ tylko to zagwarantuje dobre relacje i efektywną współpracę. Następnie przekazał informację o podjętych pracach w zakresie wprowadzenia w Straży Granicznej możliwości odpłatności za dodatkowe służby oraz propozycji reorganizacji struktur w Komendzie Głównej w Straży Granicznej oraz Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej. W kwestii reorganizacji nie zapadły jeszcze żadne wiążące i ostateczne decyzje. Obecnie jest czas analiz. Wypracowana propozycja zostanie przedstawiona do konsultacji NSZZ FSG. Natomiast wprowadzenie odpłatności za dodatkowe służby ma dotyczyć wszystkich funkcjonariuszy i ma zostać sfinansowane ze środków Straży Granicznej. Funkcjonariusze SG będą musieli wyrazić zgodę na pełnienie służby w ramach dodatkowych służb a decyzję o ich wprowadzeniu podejmować będzie komendant główny Straży Granicznej w sytuacji tego wymagającej. Na pozostałe pytania szczegółowych odpowiedzi udzieliła Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Wioleta Gorzkowska.

Należy podkreślić, że obecny na posiedzeniu ZG NSZZ FSG Pan Michał Ciechowski potwierdził stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o woli przedstawienia Radzie Ministrów projektów wypracowanych przez powołany Zespół w zakresie nowelizacji art. 15 a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, (…) oraz w zakresie przywrócenia pełnego, stuprocentowego uposażenia za czas absencji chorobowej nieprzekraczający łącznie 30 dni w roku a także podjęcia działań aby te ustawy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Zaznaczył, że uzyskanie porozumienia w kwestii realizacji powyższych postulatów nie jest końcem prac nad pozostałymi sprawami podniesionymi w piśmie z dnia 12 marca 2018 r.

Przewodniczący ZG NSZZ FSG

Marcin Kolasa

2018_06_29_Komunikat_posiedzenie ZG NSZZ FSG_27_06_2018.pdf