Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ FSG w dniu 12 grudnia 2018 roku

2589

Warszawa, dn. 13 grudnia 2018 r.

KOMUNIKAT

ZARZĄDU GŁÓWNEGO NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ

W dniu 12 grudnia 2018 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

W posiedzeniu, które prowadził Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcin Kolasa, uczestniczyli członkowie ZG NSZZ FSG, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Michał Gołąbek wraz z wiceprzewodniczącymi, przedstawicielki Zespołu ds. kobiet działającego przy ZG NSZZ FSG oraz zaproszeni goście: Komendant Główny Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga i Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Wioleta Gorzkowska.

Zarząd Główny NSZZ FSG postanowił wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem, którego przedmiotem kontroli będą przepisy regulujące ustalanie wysokości i wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe i dodatkowe oraz niewykorzystany czas wolny od służby. Przepisy te zostaną poddane badaniu przez pryzmat zgodności z przepisami Konstytucji RP (wyrażającymi prawo do urlopu i odpoczynku, a także ustanawiającymi równą ochronę praw majątkowych) oraz przepisami Ustawy o Straży Granicznej (regulującymi instytucję ekwiwalentu pieniężnego).

Ponadto, Zarząd Główny NSZZ FSG postanowił wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego
z wnioskiem, którego przedmiotem kontroli będą przepisy regulujące przyznawanie funkcjonariuszom SG czasu wolnego w zamian za ponadnormatywny czas służby (w tym przepisy odnoszące się do funkcjonariuszy uprawnionych do dodatku funkcyjnego). Przepisy te zostaną poddane badaniu przez pryzmat zgodności z przepisami Europejskiej Karty Społecznej (regulującymi prawo do zwiększonej gratyfikacji za pracę w godzinach nadliczbowych).

Wnioski są na etapie przygotowania i kompletowania niezbędnych dokumentów. O złożeniu wniosków w Trybunale Konstytucyjnym będziemy informować w odrębnych komunikatach.

Zarząd Główny NSZZ FSG postanowił także zlecić zbadanie przepisów prawa regulujących pełnienie dyżurów przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z przepisami Dyrektywy 2003/88/WE PE i Rady 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy – pod kątem możliwości podjęcia kroków na drodze prawnej w celu zbadania zgodności przepisów prawa krajowego z prawem unijnym.

W trakcie posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ FSG omówiono również bieżącą działalność związkową oraz efekty podpisanego porozumienia z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachimem Brudzińskim w dniu 8 listopada br., które zakończyło akcję protestacyjną NSZZ FSG.

Podczas posiedzenia Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga podziękował za udział w spotkaniu oraz podkreślił rolę dialogu w budowaniu pozytywnych relacji i efektywnej współpracy ze stroną związkową. Dodał, że dbanie o funkcjonariuszy Straży Granicznej to między innymi rola Komendanta Głównego Straży Granicznej. Przekazał także informację, że wobec funkcjonariuszy SG, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim w trakcie akcji protestacyjnej, nie zostaną podjęte żadne konsekwencje.

Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Wioleta Gorzkowska przypomniała, że w 2018 roku zostały przyznane dodatkowe środki finansowe poza limitem
z przeznaczeniem na zwiększenie dodatków funkcyjnych i służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej w miesiącu listopadzie i grudniu 2018 roku. Przekazała także, że na wniosek NSZZ FSG od dnia 1 stycznia 2019 roku zostanie ujednolicona stawka za 1 km przebiegu pojazdu niepozostającego w dyspozycji Straży Granicznej.

Na wniosek NSZZ FSG, Komendant Główny Straży Granicznej po dokonanej analizie struktur placówek SG kategorii II, przyznał Warmińsko-Mazurskiemu Oddziałowi SG w Kętrzynie dodatkowe środki finansowe, umożliwiające przekwalifikowanie 20 stanowisk zakwalifikowanych do 02 grupy uposażenia na etat starszego kontrolera w grupie 04. Należy podkreślić, że w PSG w Grzechotkach występuje najniższa ilość stanowisk starszego kontrolera pośród wszystkich placówek kat. II w Straży Granicznej. Zmiana planowana jest z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Po zakończonym posiedzeniu ZG NSZZ FSG w miłej i świątecznej atmosferze obyło się spotkanie opłatkowe z zaproszonymi gośćmi.

Przewodniczący ZG NSZZ FSG

Marcin Kolasa

2018_12_13_komunikat_ZG NSZZ FSG.pdf