Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ FSG

765

W dniu 18 czerwca 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej. W posiedzeniu, które prowadził Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcin Kolasa, uczestniczyli członkowie ZG NSZZ FSG i Głównej Komisji Rewizyjnej.
Celem posiedzenia było omówienie bieżącej działalności oraz przedstawienie uwag do skierowanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej oraz otrzymanego do konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.
Prezydent działając na wniosek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” chce dokonać radykalnej zmiany prawa policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej w zakresie tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. W ocenie NSZZ FSG przedmiotowy projekt nowelizacji ustawy jest sprzeczny z fundamentalną zasadą niezależności i samorządności organizacji związkowych oraz w sposób ewidentny szkodzi Straży Granicznej i jej Funkcjonariuszom! Projekt wprowadza m.in. elementy, które ingerują w niezależność i działalność funkcjonujących związków w SG, Policji i SW. Takie pomysły budzą zastrzeżenia co do ich zgodności z Konstytucją! ZG NSZZ FSG oświadcza, że całą stanowczością będzie występował przeciwko upolitycznieniu Straży Granicznej i jej funkcjonariuszy, wykorzystując wszelkie dopuszczalne prawem środki.
Natomiast w zakresie otrzymanego do konsultacji  projektu, który jest konsekwencją podpisanego porozumieniem w dniu 8 listopada 2018 roku z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, ZG NSZZ FSG stwierdza, że wykluczenie z prawa do otrzymywania rekompensaty pieniężnej w zamian za ponadnormatywny czas pełnienia służby funkcjonariuszy Straży Granicznej uprawnionych do otrzymywania dodatku funkcyjnego jest sprzeczne z podpisanym porozumieniem i może stanowić objaw nierównego traktowania i dzielenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. ZG NSZZ FSG dążyć będzie do wprowadzenia odpłatności w wysokości 100% za czas służby przekraczający określone normy dla wszystkich bez wyjątku funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz wprowadzenie od dnia 1 stycznia 2020 roku 3 miesięcznego okresu rozliczeniowego.
W trakcie posiedzenia Zarząd Główny NSZZ FSG został poinformowany także o realizacji uchwał w zakresie doprowadzenia do zmiany przepisów regulujących zasady obliczania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego lub domu oraz pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariusza Straży Granicznej oraz przepisów regulujących wymiar zwolnień od zajęć służbowych udzielanych w celu umożliwienia funkcjonariuszom podnoszącym kwalifikacje zawodowe i wykształcenie ogólne poza jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej.
Zarząd Główny NSZZ FSG postanowił także udzielić pomocy finansowej poszkodowanym funkcjonariuszom Straży Granicznej w wyniku pożaru w m. Kętrzyn.
Przewodniczący ZG NSZZ FSG
Marcin Kolasa