Komunikat z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FSG

755

Warszawa, dn. 20 luty 2019 rok

KOMUNIKAT

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ

W dniu 19 lutego 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, którego głównym celem było dokonanie oceny otrzymanego do konsultacji projektu zmiany ustawy z dnia 12 października 1991 r. o Straży Granicznej (w zakresie wprowadzenia odpłatności w wysokości 100% za czas służby funkcjonariuszy przekraczających określone normy),

Prezydium ZG NSZZ FSG w przyjętym Stanowisku stwierdza, że wykluczenie z prawa do otrzymywania rekompensaty pieniężnej w zamian za ponadnormatywny czas pełnienia służby funkcjonariuszy Straży Granicznej uprawnionych do otrzymywania dodatku funkcyjnego jest sprzeczne z podpisanym porozumieniem w dniu 8 listopada 2018 roku z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji i może stanowić objaw nierównego traktowania i dzielenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. W ocenie Prezydium jest to nieuzasadnione i nie znajduje uzasadnienia merytorycznego. Tym bardziej w sytuacji kiedy pojawiają się nowe zadania do realizacji przez Straż Graniczną, a do zapewnienia ich sprawnej realizacji potrzebni są wszyscy funkcjonariusze.

Warto podkreślić, że jednym z ustaleń zawartego porozumienia miało być wprowadzenie pełnopłatnych nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiA w tym funkcjonariuszy Straży Granicznej. W § 3 ust. 2 porozumienia wskazane jest, że zostanie przedstawiony projekt nowelizacji ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.) – przewidujący wprowadzenie od dnia 1 lipca 2019 roku stosownej odpłatności za czas służby funkcjonariuszy przekraczający normy dla poszczególnych formacji, przy przyjęciu 6 – miesięcznego okresu rozliczeniowego w 2019 roku”.

Prezydium ZG NSZZ FSG mając na uwadze zapewnienie zgodności ustawy o Straży Granicznej z podstawowymi założeniami podpisanego Porozumienia, wnosi o wprowadzenie odpłatności w wysokości 100% za czas służby przekraczający określone normy dla wszystkich bez wyjątku funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz od dnia 1 stycznia 2020 roku wprowadzenia 3 miesięcznego okresu rozliczeniowego.

Ponadto Prezydium ZG NSZZ FSG zdecydowało o podjęciu działań w zakresie:

– wprowadzenia w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej przepisów zapewniających funkcjonariuszom Straży Granicznej instytucjonalnej ochrony prawnej polegającą na zabezpieczeniu w budżecie Straży Granicznej niezbędnych środków finansowych na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego.

– wprowadzenia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej rekompensaty finansowej za czas służby w porze nocnej, niedziele i święta.

– zmiany Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej w związku z pojawiającymi się kontrowersjami w zakresie udzielania funkcjonariuszom zwolnienia z zajęć służbowych
w przypadku w przypadku skierowania funkcjonariusza SG na studia.

Przewodniczący ZG NSZZ FSG

Marcin Kolasa