Komunikat z posiedzenia Prezydium Federacji ZZSM

873

Posiedzenie Prezydium Federacji ZZSM

W dniu 25 sierpnia 2021 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. w którym udział wzięli:

  • Kol. Krzysztof Hetman – Przewodniczący ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa
  • Kol. Marcin Kolasa – Przewodniczacy ZG NSZZ FSG
  • Kol. Sławomir Kołodko – Przewodniczący Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej
  • Kol. Krzysztof Oleksak – Przewodniczący ZK ZZS ,,Florian”
  • Kol. Czesław Tuła – Przewodniczący ZG NSZZ FiPW

Głównym tematem posiedzenia było dokonanie oceny stopnia realizacji porozumień zawartych w listopadzie 2018 roku przez związki zawodowe tworzące Federację a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Finansów. Prezydium Federacji z dezaprobatą przyjmuje sytuację, wielu wystąpień i monitów do chwili obecnej Federacja nie otrzymała projektu nowej ustawy modernizacyjnej uwzględniającej najistotniejszą dla środowiska mundurowego kwestię, jaką jest wzrost uposażeń i wynagrodzeń. Wobec rosnącego w środowisku służb mundurowych na tym tle napięcia oraz coraz częstszych nawoływań płynących z kraju do podjęcia akcji protestacyjnej postanowiono niezwłocznie zwołać posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Prezydium Federacji postanowiło również skierować wniosek do Przewodniczącego podzespołu do spraw służb mundurowych Rady Dialogu społecznego o pilne zwołanie podzespołu. Ustalono, iż wobec aktualnej sytuacji w służbach mundurowych mając na względzie dobro funkcjonariuszy jak i pracowników cywilnych na najbliższym posiedzeniu Rady Federacji, ZZSM która jest najwyższą władzą Federacji zostaną wypracowane kierunki dalszych wspólnych działań. Uzgodniono, skierowanie pism do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz Wicepremiera ds. bezpieczeństwa o spowodowanie przestrzegania i pełnego wdrożenia porozumień zawartych przez stronę rządową a Federację ZZSM w 2018 roku.

Podczas posiedzenia Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy
i Pracowników Więziennictwa przedstawił aktualną sytuację w Służbie Więziennej oraz uzasadnił przyczyny podjętej przez władze związku decyzji o akcji protestacyjnej i zrelacjonował efekty pikiety zorganizowanej przez NSZZ FiPW w dniu 10 czerwca br. Szeroko omówił również problemy występujące w służbie więziennej w kontekście braku pełnej realizacji przez stronę rządową porozumienia z dnia 19.11.2018r.

W trakcie posiedzenia omówiono również sytuację związana z ostatnimi atakami kierowanymi poprzez media w stosunku do funkcjonariuszy wykonujących swoje obowiązki. Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z całą mocą potępia wszelkie działania wymierzone w funkcjonariuszy jak i żołnierzy WP. W ocenie Prezydium są one nieuprawnione i godzą w dobre imię funkcjonariuszy, żołnierzy WP oraz formacji, których obowiązkiem jest strzeżenie bezpieczeństwa naszych obywateli.

Krzysztof Oleksak

Przewodniczący Federacji ZZSM