Komunikat z posiedzenia KKW NSZZ FSG w dniu 8.09.2015

1041

W dniu 8 września 2015 r. obyło się posiedzenie Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ FSG, w którym uczestniczyli: komendant główny SG gen. dyw. SG Dominik Tracz wraz z zastępca komendanta głównego Straży Granicznej – gen. bryg. SG Markiem Borkowski oraz Piotr Kumięga – Prezes EKU Spółka z o.o wraz z współpracownikami.
Na wniosek Przewodniczącego KKW NSZZ FSG uczestnicy posiedzenia uczcili pamięć zmarłego kol. Andrzeja Stańca – Przewodniczącego ZO NSZZ FSG przy Nadbużańskim OSG w Chełmie minutą ciszy. Następnie dokonano podsumowania bieżącej działalności i dotychczasowych działań KKW NSZZ FSG w kwestii wzrostu uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Omówiono udział przedstawicieli NSZZ FSG w zorganizowanej przez Federację Związków Służb Mundurowych pikiecie w dniu 23 lipca 2015 r. w Warszawie. KKW NSZZ FSG negatywnie oceniło sposób ogłoszenia przez Minister Teresę Piotrowska w dniu 4 sierpnia 2015 r. wzrostu wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Zdaniem NSZZ FSG przeznaczona kwota na podwyżki w ilości ok. 390 mln. zł. jest niewystarczająca i musi ulec radykalnemu zwiększeniu. NSZZ FSG stwierdza, że podczas Forum Dialogu Społecznego, które odbyło się w dniu 6 lipca br. nie było żadnych sugestii ze strony przedstawicieli związków zawodowych w zakresie wyrażenia zgody na przedstawiony podział podwyżek. KKW NSZZ FSG zgodnie ze stanowiskiem, jakie zostało przesłane do komendanta głównego Straży Granicznej uważa, że równy podział kwot przewidzianych na regulację płac od 1 stycznia 2016 roku będzie najsprawiedliwszym i najbardziej oczekiwanym przez zdecydowana większość funkcjonariuszy rozwiązaniem.

Podczas posiedzenia dokonano podsumowania działalności ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego ,,Na Naszej Rubieży w Palenicy Białczańskiej, w którym NSZZ FSG zakończyła działalność w dniu 12 sierpnia 2015 r. Poinformowano obecnych o zrealizowaniu uchwały KKW NSZZ FSG i podpisaniu umowy o współpracy z EKU Sp. z o.o. Zapoznano członków KKW NSZZ FSG ze stanowiskiem EKU Sp. z o.o. w kwestii stosowanych praktyk przez jeden z zarządów w kwestii podpisania umowy z innym brokerem. W tej sprawie KKW NSZZ FSG prowadzi czynności wyjaśniające.

Następnie Przewodniczący KKW NSZZ FSG omówił przebieg posiedzenia Forum Związków Zawodowych i przedstawił tematykę związaną z powołaniem Rady Dialogu Społecznego. W imieniu KKW NSZZ FSG podziękował Zarządowi Uczelnianemu NSZZ FSG przy COS SG w Koszalinie za okazaną pomoc w organizacji Mistrzostw Straży Granicznej w piłce nożnej. KKKW NSZZ FSG podjęła decyzję o wystosowaniu listu poparcia dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

W kolejnej części posiedzenia KKW NSZZ FSG doszło do spotkania z komendantem głównym gen. dyw. SG D. Traczem i zastępcą komendanta głównego Straży Granicznej – gen. bryg. SG M. Borkowskim. W swoim wystąpieniu komendant główny nawiązał do uroczystości pogrzebowych kol. A. Stańca i stwierdził, że Straż Graniczna w sytuacjach tego wymagających, jako formacja potrafi pokazać jedność. Następnie poruszono kwestie:

– przesyłania aktów prawnych do opiniowania przez KGSG i przestrzegania terminów do opiniowania, a w szczególności skierowanego pisma do komendanta głównego SG w sprawie projektu Zarządzenia 41 KGSG. W ocenie NSZZ FSG zarządzenie zostało wydane z naruszeniem procedury konsultacyjnej przewidzianej w ustawie o związkach zawodowych (art. 19 ust. 1 i 2 u z.). Naruszenie tej procedury stanowi przesłankę stwierdzenia nieważności wydanego aktu prawnego. W odpowiedzi komendant główny stwierdził, że dysponuje odmiennym orzecznictwem w tej sprawie i nie podziela stanowiska NSZZ FSG, w kwestii zmian dotyczących komendy głównej, ponieważ jako zarządzający urzędem najlepiej zna jego specyfikę i decyzje podejmuje samodzielnie. Zdaniem NSZZ FSG ustawa o związkach zawodowych nie daje takiej możliwości. W trakcie dyskusji, Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy Podlaskim OSG w Białymstoku przytoczył przykład pominięcia NSZZ FSG przy konsultacjach w sprawie Zarządzenia Nr 38 KGSG. W ocenie ZO NSZZ FSG przy Podlaskim OSG w Białymstoku doprowadziło do likwidacji stanowiska kierownika grupy granicznej w ważnych placówkach, z uwagi na system ochrony granicy państwowej. W odpowiedzi komendant główny stwierdził, że powyższa sprawa zostanie sprawdzona i ponownie przeanalizowana. Komendant główny SG zadeklarował, że w celu nie pojawiania się takich sytuacji rozważy włączenie przedstawicieli NSZZ FSG do zespołów opracowujących zmiany w SG. W odpowiedzi Przewodniczący KKW NSZZ FSG stwierdził, że NSZZ FSG cały czas o to postuluje i jest gotowe do działania.

W kolejnej części wypowiedzi Komendant główny SG podkreślił, że w obecnej sytuacji nie ma podstaw do różnicowania placówek na granicy zewnętrznej i wewnętrznej pod względu obciążenia wykonywanymi zadaniami. Jako przykład ilości realizacji podał przykład PSG w Zgorzelcu. Następnie poruszono temat wypłaty potrącenia z tytułu niezdolności do służby z powodu wypadku w służbie. Gen. Bryg. M. Borkowski poprosił o konkretne przykłady w tej sprawie.

– przygotowania Straży Granicznej do realizacji ustawowych zadań, w związku ze wzrostem imigrantów i uchodźców w Europie. Gen. dyw. SG D. Tracz podziękował NSZZ FSG za przejawiane zainteresowane w tym obszarze i stwierdził, że w chwili obecnej nie przewiduje się przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych. Zadaniem SG nie jest zamurowanie granicy a sprawdzenie legalności pobytu. Straż Graniczna jest przygotowana a przygotowana strategia zatwierdzona w MSW. W sytuacjach tego wymagających SG dysponuje potencjałem do wsparcia oddziałów i placówek, które będą najbardziej obciążone. Do tego przewiduje się funkcjonariuszy
z: Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej z Nowego Sącza, Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu i Morskiego OSG w Gdańsku. W obecnej sytuacji wymagane jest sprawdzenie potrzeb w zakresie szczepień i zabezpieczenia sanitarno-higienicznego funkcjonariuszy realizujących zadania z cudzoziemcami. NSZZ FSG zwrócił uwagę, że już w obecnej sytuacji wymagane jest wprowadzenie mechanizmów umożliwiających zabezpieczenie funkcjonariuszy i pomieszczeń służbowych, w których realizowane są te zadania. Gen. Dyw. SG D. Tracz stwierdził, że potrzeby w tym zakresie powinny być załatwiane w ramach posiadanych limitów finansowych w oddziałach a następnie ze środków KGSG, jeżeli będą występowały takie potrzeby.

– „limitów na odznaki SG”. Zdaniem gen. dyw. SG D. Tracza nie możemy mówić o pojęciu „limit”. Odznakę nadaję się za konkretne osiągnięcia i postawę i tylko to stanowi czynniki decydujący o jej przyznaniu lub nie.

– „kwoty równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie”. Gen. dyw. D. Tracz zadał pytanie, jaka kwota jest dla NSZZ FSG zadowalająca. W odpowiedzi przedstawiciele NSZZ FSG stwierdzili, że nie może być to kwota odmienna od obowiązująca w innych służbach podległych MSW i nie powinna ona ulec zmianie.

Kończąc spotkanie z komendantem głównym SG i jego zastępcą, Przewodniczący KKW NSZZ FSG Mariusz Tyl podziękował za okazaną pomoc w uroczystościach pogrzebowych zmarłego ppłk. SG Andrzeja Stańca.

Następna przedstawiciele EKU Sp. z o.o. dokonali podsumowania wprowadzonego „ubezpieczenia L4” i przedstawili wnioski. Na podstawie analizy szkodowości ubezpieczyciel, aby nie dokonywać zmiany obowiązujących stawek zaproponował wprowadzenie następujących zmian:

  • nadal obowiązuje limit 90 dni ochrony, jednak pierwsze zwolnienie musi być nie krótsze niż 7 dni, następne już minimum 10 dni i ilość zwolnień w ciągu roku – cztery
  • w wariancie z opieką nad dzieckiem ograniczono ilość dni zwolnienia do 14 dni i wiek dziecka do 8 lat. Zwolnienie może być brane tylko i wyłącznie na własne dziecko a nie na członka rodziny jak było dotychczas,
  • wprowadzono nowe warianty obejmujące np. choroby nabyte przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej. Te warianty szczegółowo opisane są na stronie NSZZ FSG,
  • skierowano do broker wniosek o sprawdzenie możliwośći stworzenia specjalnej oferty ubezpieczeniowej skierowanej tylko do członków NSZZ FSG,

Przed zakończeniem posiedzena podjęto stosowne uchwały dotyczące bieżącej działalności KKW NSZZ FSG oraz omówiono sprawy organizacyjne związane ze zbliżającym się XII Krajowym Sprawozdawczym Zjazdem Delegatów NSZZ FSG, który odbędzie się w dniach 23-24.09.2015 r. w Serocku.

Zespół prasowy KKW NSZZ FSG