Komunikat z posiedzenia KKW NSZZ FSG w dniu 28.10.2015 roku

576

W dniu 28 września 2015 r. obyło się posiedzenie Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ FSG, w którym uczestniczyli: Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej – gen. bryg. SG Marek Borkowski oraz Piotr Kumięga – Prezes EKU Spółka z o.o wraz z współpracownikami.

W trakcie posiedzenia Przewodniczący KKW NSZZ FSG Mariusz Tyl omówił przebieg spotkania w Komendzie Głównej Straży Granicznej w kwestii propozycji rozwiązań w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wzrostu uposażeń funkcjonariuszy od 1 stycznia 2016 roku. Zdaniem NSZZ FSG obecnie obowiązująca wysokość równoważnika w zamian za umundurowanie nie powinna ulec zmianie a tym bardziej nie może ona być odmienna niż obowiązująca w innych służbach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Natomiast zaproponowana kwota średniej podwyżki dla funkcjonariuszy Straży Granicznej wynosząca 189,80 zł jest zbyt niska i nie spełnia oczekiwań funkcjonariuszy służb mundurowych podległych MSW. Zdaniem KKW NSZZ FSG tylko równy podział zaproponowanej kwoty przewidzianej na regulację płac od 1 stycznia 2016 roku będzie najsprawiedliwszym i najbardziej oczekiwanym przez zdecydowana większość funkcjonariuszy rozwiązaniem. W sprawie wzrostu uposażeń NSZZ FSG nie zawiesza swoich działań. Decyzję, co do dalszego przebiegu akcji podejmie Komitet Protestacyjny Służb Mundurowych, w którego skład wchodzą organizacje tworzące Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych (NSZZ Policjantów, NSZZFSG, NSZZFiPW, NSZZ Pracowników Pożarnictwa, ZZS “Florian”), NSZZ Pracowników Policji, ZZ Pracowników Policji, ZZPMSWiAP oraz ZZ Celnicy PL. Przewodniczący KKW NSZZ FSG ponownie podziękował członkom NSZZ FSG i funkcjonariuszom Straży Granicznej za czynny udział w działaniach mających na celu wzrost uposażeń funkcjonariuszy i walki o Nasze prawa, a w szczególności tym, którzy wzięli aktywny udział w zorganizowanym miasteczku pod Sejmem RP i pikiecie w dniu 8 października 2015 r.

Podczas posiedzenia KKW NSZZ FSG ustalono, że należy wprowadzić zmiany do regulaminu Kapituły Medalu oraz Rady Funduszu Prawnego. Przedstawiono projekt propozycji zmian do regulaminu Rady Funduszu Prawnego, który po analizie przez członków RFP zostanie przedstawiony do oceny na najbliższym posiedzeniu KKW NSZZ FSG. Omówiono stan realizacji uchwał podjętych przez XII Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ FSG oraz kwestię zakresu przeprowadzania badań profilaktycznych w ramach medycyny pracy. Zdaniem NSZZ FSG badania powinny być jednolite i obejmować jak najszerszy zakres pozwalający na ocenę stanu zdrowia funkcjonariusza Straży Granicznej ze względu na zajmowane stanowisko służbowe. Następnie została przedstawiona analiza uregulowań prawnych dotyczących ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, który jest przyznawany funkcjonariuszom Straży Granicznej i propozycji zmian w tym zakresie. Ponadto postanowiono o powołaniu zespół ds. przygotowania propozycji w zakresie tzw. ,,ścieżki kariery zawodowej funkcjonariuszy SG”. Z uwagi na przypadającą w 2016 roku XXV rocznicę powstania NSZZ FSG, prace rozpoczął powołany zespół do przygotowania i zorganizowania uroczystości związanych z XXV leciem NSZZ FSG.

W trakcie posiedzenia KKW NSZZ FSG Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej – gen. bryg. SG Marek Borkowski w odpowiedzi na zadane pytania przekazał, że:

  • w najbliższych dniach strona służbowa przedstawi Ministerstwu Spraw Wewnętrznych propozycję podziału środków przeznaczonych na wzrost uposażeń. W piśmie ma być zawarta informacja o stanowisku NSZZ FSG w tej kwestii.
  • funkcjonariusze Straży Granicznej oddelegowani do realizacji zadań w ochronie zewnętrznej granicy UE na odcinku węgiersko-serbskim, będą pełnić rolę wspierającą dla Policji Węgierskiej. Przewiduje się ubezpieczenie w zakresie mienia powierzonego do służby. Funkcjonariuszom zostanie zapewnione bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie.
  • przewiduje się kontynuację oddelegowywania funkcjonariuszy do pełnienia służby w innych oddziałach, ale nie będzie to miało charakteru trwałego.
  • potrzebę wprowadzenia aktów prawnych w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie, z uwagi na możliwość wypłaty równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie z dniem 1 kwietnia 2016r.

W swoim wystąpieniu Piotr Kumięga – Prezes EKU Spółka z o.o poinformował zebranych o:

  • przygotowanym nowym programie grupowego ubezpieczenia na życie ,,Straż Graniczna 2015” oraz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego wynegocjowanego przez brokera w PZU. Program zacznie obowiązywać z dniem 1 grudnia 2015 roku.
  • możliwości kontynuowania tzw. „ubezpieczenie L4”. W tym wypadku należy składkę opłacić do końca października 2015r.

  Biuro Prasowe NSZZ FSG