KOMUNIKAT FZZSM z dnia 6 kwietnia 2017 roku

462

W dniu 6 kwietnia 2017 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, reprezentujących funkcjonariuszy, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Służby Celno-Skarbowej, przy współpracy Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych. Spotkanie rozpoczęto od przedstawienia i omówienia sytuacji powstałej w wyniku wprowadzenia ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Przedstawiciele Związku reprezentujący tę instytucję poinformowali, że okres transformacji i powstanie nowych struktur, odcisnął negatywny wpływ na sytuację służby. Funkcjonariusze Służby Celnej z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i odpowiednimi kompetencjami zostali rozproszeni po komórkach organizacyjnych KAS do wykonywania zadań niejednokrotnie poniżej posiadanych kwalifikacji. Z dużymi problemami wiąże się też proces ucywilniania części funkcjonariuszy w sytuacji w której występuje ich niedobór, żeby obsadzić wszystkie stanowiska mundurowe nawet w miejscach strategicznych.

Proces ten polega m.in. na przekazywaniu ich do innych jednostek. Nie zrozumiałe jest przede wszystkim to, że na ich miejsce przyjmowane są osoby z naborów zewnętrznych. Powoduje to ogólny chaos oraz brak decyzyjności. Cała rzesza funkcjonariuszy pozostaje w stanie zawieszenia bez wiedzy, czy będą funkcjonariuszami, albo czy w ogóle będą mieli pracę. Po sposobie wdrażania reformy daje się odczuć marginalizację i dezawuowanie znaczenia służby. Państwo jest tak silne jak jego służby, ta zasada dzisiaj traci na aktualności

Realizując kolejne punkty porządku obrad omówiono bieżące działania, sprawy i problemy występujące w służbach mundurowych. Dokonano podsumowania przebiegu rozmów i realizacji podwyżek przewidzianych w ramach ustawy modernizacyjnej na lata 2017 – 2020 dla służb mundurowych (dwie ustawy MSWiA i MS). Podwyżki zostały wypłacone według porozumień podpisanych przez poszczególne Związki Zawodowe. Omawiając działania Federacji ZZ SM w ramach instytucji dialogu społecznego, Przewodniczący Mariusz Tyl przedstawił szczegółowe informacje z przebiegu prac i spotkań Podzespołu ds. służb mundurowych,działającego w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych, w ramach Rady Dialogu Społecznego. Działalność ta zyskała pełne poparcie i pozytywną ocenę członków Federacji, w odróżnieniu od prezentowanych ocen i opinii dotyczących Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. Organ ten w zgodnej ocenie członków Federacji ZZ SM przestał spełniać swoje podstawowe zadania, zbierając słowa krytyki i negatywne oceny w zakresie stosowanej formuły działania, sposobu procedowania i pozycji negocjacyjnej strony społecznej. Podejmując dyskusję w tym zakresie rozpatrzono wniosek/rekomendację wyjścia członków Federacji ZZ SM z Forum Dialogu przy MSWiA. Odzwierciedleniem podjętej dyskusji i wypracowanych decyzji jest przyjęta przez Radę Federacji ZZ SM treść wystąpienia do Pani Premier w sprawie dialogu społecznego z kierownictwem resortów do spraw wewnętrznych i administracji, sprawiedliwości oraz obrony narodowej, z wnioskiem o utworzenie przy Radzie Ministrów Forum Dialogu Społecznego do Spraw Służb Mundurowych i włączenie tego podmiotu do grona instytucji dialogu społecznego. Treść wniosku w załączeniu. W dalszej kolejności przedstawiono przebieg spotkań i działań Federacji ZZ SM w/s medialnych zapowiedzi dotyczących zmian w systemie emerytalnym służb mundurowych (m.in. „Gazeta Wyborcza” i „Fakt”) w tym powtarzanych informacji „…MSWiA nie prowadzi prac nad zmianami w systemie emerytalnym służb mundurowych”- źródło MSWiA. Sytuacja ta, a w szczególności wzajemnie wykluczające się informacje, prowadzą do wzrostu zaniepokojenia funkcjonariuszy i osłabienia służb. Tematyka ta była przedmiotem wystąpień (19 stycznia 2017 roku i 14 marca 2017 roku) oraz spotkań Federacji ZZ SM w dniu 17 marca 2017 roku – Spotkanie robocze z Panią Minister Beatą Kempą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w dniu 30 marca 2017 roku – Spotkanie z Panem Andrzejem Derą Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Kolejnym punktem obrad była tematyka zaawansowania prac w zakresie ustawy „o L-4″ oraz zmian w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych. Zapowiadane zmiany w zakresie „L-4” (…Wprowadzenie prawa funkcjonariuszy do częściowego zachowania 100 % uposażenia w przypadku choroby; osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny podczas zwolnień lekarskich trwających łącznie nie dłużej, niż 30 dni w roku), pomimo skrócenia tego okresu, są długo oczekiwanym projektem uwzględniającym wcześniejsze wnioski związków zawodowych w zakresie uwzględnienia i usankcjonowania statusu pełnienia przez nich służby w warunkach szczególnych. Aktualnie rozwiązania w tym zakresie ukazały się w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw skierowanym do Central Związkowych w dniu 5 kwietnia 2017 roku. Pokrewnym i dotychczas niezrealizowanym tematem jest problem funkcjonariuszy objętych działaniem art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Ustalono zintensyfikowanie działań w tym zakresie na szczeblu Podzespołu ds. Służb Mundurowych Rady Dialogu Społecznego.

Członkowie Rady Federacji krytycznie ocenili połączenie sprawy „L-4” z propozycją wprowadzenia pluralizmu związkowego w Policji. Negatywna ocena planów MSWiA zakładających utworzenie konkurencji dla NSZZ Policjantów znalazła wyraz we wcześniejszym, krytycznym stanowisku Federacji ZZ SM z dnia 23 lutego 2017 roku. Podjęto decyzję o wspólnym przeciwdziałaniu tym planom, podkreślając jednocześnie, iż łączenie w jednym projekcie spraw, na które środowisko oczekuje od dawna ze sprawami ocenianymi negatywnie działa deprymująco. Spotkanie zakończono przekazaniem i wzajemną wymianą życzeń na nadchodzące Święta Wielkanocne.

W imieniu własnym oraz członków Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, Zdrowych, radosnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych spokoju, radości i optymizmu, spędzonych w gronie rodzinnym.