KOMUNIKAT FZZ SM z dnia 28 grudnia 2016 r.

451

W dniu 28 grudnia 2016 roku w Warszawie w trybie pilnym odbyło się posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych reprezentujących funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Służby Celnej.

Spotkanie w głównej mierze dotyczyło pism Departamentu Budżetu MSWiA zawierające „zalecenia dokonania podwyżek uposażeń polegającej na przeznaczeniu ok. 60% kwoty podwyżki, tj. ok. 150 zł na podwyższenie uposażenia zasadniczego lub dodatku za stopień. Pozostałe ok. 40% tj. ok. 100 zł powinno zostać przeznaczone na podwyższenie uznaniowych składników uposażenia, tj. dodatku motywacyjnego i służbowego.”

Odnosząc się do w/w propozycji/zalecenia MSWiA omówiono szczegółowo rozwiązania, stanowiska i uchwały Związków Zawodowych w ramach poszczególnych formacji, popierając te rozwiązania w zakresie równego podziału tej kwoty.

W ocenie Federacji ZZ SM aktualnie skalkulowana kwota 253 zł na etat/m-c przewidziana w 20117 roku, nie pozwala na budowę motywacyjnego systemu uposażeń a tym bardziej „zróżnicowanie indywidualne i strukturalne uposażeń funkcjonariuszy”. Rok 2017 jest pierwszym rokiem wejścia w życie wieloletniego zadania zawartego w „ustawie modernizacyjnej” i w miejscu tym należy także uwzględnić ośmioletni okres braku waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy służb mundurowych i postępujące w tym okresie zubożenie rodzin funkcjonariuszy.

Podjęto decyzję o wystąpieniu w tej sprawie do Ministra SWiA w celu zorganizowania pilnego spotkania i zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, ustalenia i uzgodnienia na szczeblu MSWiA sposobu podziału zaplanowanych środków na podwyżki uposażeń w 2017 roku, zgodnie z przyjętą ustawą „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”.

Federacja ZZ SM uważa iż tylko podjęcie rozmów i uzgodnienie tego tematu na szczeblu Ministerstwa pozwoli w sposób właściwy i zgodny z oczekiwaniem całego środowiska służb mundurowych dokonać uzgodnień co do zasad rozdziału wzrostu uposażeń i podwyżek przewidzianych na przyszły rok.

Podjęto decyzję o wystosowaniu pisma w/s niezwłocznego wznowienia prac Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy (druk nr 30), w sprawie włączenia funkcjonariuszy Służby Celnej do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych (zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego K39/13 ) .

Ponadto omówiono sprawy organizacyjne związane z ponownym przystąpieniem NSZZ Policjantów w skład Federacji ZZ SM.

2016-12-21-MSWiA-KW_955219_DB_plik129(2016-12-22).doc

2016-12-28-Komunikat Prezydium FZZSM.pdf