Komunikat FZZ SM z 23 lutego

507

W dniu 23 lutego 2017 roku w biurze Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z udziałem Przewodniczącego Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych, reprezentujących funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Służby Celnej.

Spotkanie rozpoczęto od podsumowania przebiegu rozmów i realizacji podwyżek uposażeń przewidzianych w ramach ustawy modernizacyjnej na lata 2017-2020 dla służb mundurowych (dwie ustawy MSWiA i MS). Regulacje te zostały przeprowadzone w poszczególnych służbach, zgodnie z zasadami rozdziału i uzgodnieniami zawartymi w porozumieniach podpisanych we wszystkich formacjach z właściwymi związkami zawodowymi (informacje na stronach www).

Omawiając zaawansowanie prac w temacie projektu tzw .”Ustawy o L-4″, Prezydium Federacji z zaniepokojeniem przyjęło swoiste spowolnienie prac nad procedowaniem powyższego projektu oraz brak ujęcia w nim służby więziennej i wojska. Podtrzymano wcześniejsze stanowisko Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych, uznające za zasadne objęcie zbieżnymi rozwiązaniami wszystkich służb mundurowych wraz z żołnierzami zawodowymi, w których poprzednio wprowadzono niekorzystne rozwiązania dla żołnierzy i funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich. Uzgodniono współdziałanie i koordynowanie działań w tym temacie na szczeblu poszczególnych Ministerstw jak i Rady Dialogu Społecznego Podzespołu do spraw służb mundurowych.

Zapoznając się i odnosząc się do informacji w zakresie zmiany przepisów dotyczących zawiązków zawodowych policjantów (pismo MSWiA nr DPP-OP-0231-19/2016 z dnia 15 lutego 2017 roku + doniesienia prasowe) Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych działając w imieniu swoich Organizacji, wyraziła sprzeciw wobec zamiaru wprowadzenia zasady pluralizmu związkowego w Policji. Jednocześnie jednogłośnie przyjęto krytyczne i negatywne stanowisko w tej sprawie oraz podjęto decyzję o dalszych solidarnych działaniach w obronie interesów funkcjonariuszy związków zawodowych służb mundurowych.

W dalszej części obrad podjęto decyzję o zbadaniu zgodności z Konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny wprowadzonej ustawy „dezubekizacyjnej”.

Ponadto podjęto i przedyskutowano następujące tematy w zakresie:

Art. 15a Ustawy emerytalnej – wystąpienie do MSWiA wskazujące i przypominające rozwiązania strony rządowej, zaakceptowane wśród wszystkich środowisk mundurowych, przedstawione na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego w dniu 08 września 2016 roku, ujednolicając i wprowadzając dobre rozwiązanie dla funkcjonariuszy służb mundurowych.

Sprawa sposobu funkcjonowania i przyszłości działania Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze SWiA.

Sprawę funkcjonowania i sposobu naliczania czasu służby w poszczególnych formacjach, w tym wprowadzenia płatnych nadgodzin oraz dodatkowych należności za służby w porze nocnej w niedzielę i święta.

Sytuację związaną z wprowadzeniem w życie z dniem 1 marca 2017roku ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz przepisów wprowadzających w/w ustawę. Zaniepokojenie i obawy funkcjonariuszy celnych, wzbudza przebieg procesu przekształcania stosunków służbowych funkcjonariuszy oraz sposób budowy
i przechodzenia służby w nowe struktury.

W imieniu Federacji ZZ SM

Przewodniczący Federacji ZZ SM

Krzysztof Hetman

2017-02-23-PrezydiumFZZSM-Komunikat.pdf