KOMUNIKAT FEDERACJI ZAWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH

442

W dniu 14 lipca 2016r. w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Otwarcia dokonał Czesław Tuła Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, witając wszystkich przybyłych oraz dokonując jednocześnie sprawdzenia niezbędnego quorum i przyjęcia porządku obrad. Głównym celem spotkania było ukonstytuowanie się Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, wybór Przewodniczącego Rady, analiza dotychczasowej sytuacji orasz przyjęcie propozycji działań na przyszłość. Przewodniczącym Rady został kol. Krzysztof Hetman -Przewodniczący ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa. Wyboru dokonano w trybie i zgodnie z paragrafem 13 Regulaminu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 21 czerwca 2016 roku. Realizując kolejne punkty porządku obrad przystąpiono do omówienia bieżących działań, spraw i problemów z jakimi borykają się służby mundurowe. Przedstawiono szczegółowe informacje z przebiegu prac i spotkań Podzespołu ds. służb mundurowych działającego w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych pod przewodnictwem Mariusza Tyla w ramach Rady Dialogu Społecznego. Przedstawiono kwestię przyłączenia od 01 stycznia 2017 roku Funkcjonariuszy Służby Celnej do systemu emerytalnego obowiązującego w służbach mundurowych, oraz projektu Ustawy Modernizacyjnej na lata 2017-2020 opracowanej dla formacji obu ministerstw a także na temat danych dot. art. 15a „ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym” {dotyczące ilości funkcjonariuszy i emerytów z poszczególnych służb, wraz z propozycjami i danymi MSWiA). Szczególną uwagę poświęcono zakresowi i sposobie procedowania projektu Ustawy Modernizacyjnej, w tym udziale i zaangażowaniu poszczególnych Ministerstw w te prace w ramach Podzespołu ds. służb mundurowych, jako miejsca realnej wymiany uwag i prowadzenia dialogu społecznego na tym etapie prac. Podtrzymano stanowisko o konieczności co najmniej dwukrotnego zwiększenia środków finansowych, zaproponowanych w ustawie na wzrost uposażeń i wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników MSWiA i Służby Więziennej, co tez zostało wyartykułowane jako projekt stanowiska Podzespołu ds. służb mundurowych RDS na spotkaniu w dniu 13 lipca 2016 roku.

Komunikat FZZ SM z dnia 14.07.2016.pdf