KOMUNIKAT

1095

W dniu 9 lutego 2016 roku w siedzibie Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ FSG, w którym uczestniczył Komendant Główny Straży Granicznej mjr SG Marek Łapiński.
Od momentu mianowania mnie na stanowisko Komendanta Głównego Straży Granicznej jest to już moje piąte spotkanie z przedstawicielami organizacji związkowych działających w Straży Granicznej. Widzę dużo wspólnych kierunków do realizacji. Moim credo działania będzie ,,wszystko dla funkcjonariuszy” – powiedział mjr SG M. Łapiński – rozpoczynając spotkanie.

Komendant Główny Straży Granicznej poinformował zebranych, że w jego ocenie uposażenia funkcjonariuszy powinny zmierzać w stronę tzw. ,,spłaszczenia płac”. Alternatywą dla mianowania w stopniu lub na wyższe stanowisko ma być wzrost uposażenia. Komendant przekazał, że rozważa ucywilnianie tzw. ,,stanowisk biurowych” w Straży Granicznej, pomimo wiedzy, że jest to skomplikowany proces.

Odnosząc się do problemów zgłoszonych przez stronę związkową, Komendant Główny Straży Granicznej przekazał m.in.:

 • w kwestii wyrażenia zgody na stałe zaangażowanie 100% limitu wydatków przewidywanych na dodatki służbowe i funkcyjne. Zostaną podjęte w tym zakresie prace. Będzie to bardziej sprawiedliwe rozwiązanie. Dokonana analiza wykazuje, że funkcjonariusze odchodzący
  z wyższych stanowisk otrzymują wyższe dodatki niż funkcjonariusze na niższych stanowiskach. Jest to złe zjawisko.
 • w kwestii ujednolicenia w MSWiA przepisów w zakresie składania oświadczeń majątkowych przez funkcjonariuszy. Walka z korupcją jest dla rządu priorytetem, jednak zostanie dokonana analiza pod względem racjonalności. Decyzja o zmianie przepisów w tym zakresie jest uzależniona od decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • w kwestii powstania placówki SG w Pile. W tej chwili nie jest to najważniejsze zadanie. Priorytetem jest wzmocnienie granicy wschodniej i południowej oraz realizacja zadań wynikających z przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych w związku
  z sytuacja kryzysową związaną z migracją oraz ewentualnym zawieszeniem stosowania porozumienia z Schengen przez stronę niemiecką.
 • w kwestii ujednolicenia wytycznych w zakresie podwyższenia emerytury funkcjonariuszom, którzy wykonywali czynności operacyjno-rozpoznawcze lub dochodzeniowo-śledcze. Jest to znany temat. Odpowiedź w tej sprawie zostanie udzielona.
 • w kwestii zasadności oddelegowania funkcjonariuszy z nieetatowych pododdziałów odwodowych centralnego podporządkowania Komendanta Głównego Straży Granicznej. Odpowiedź zostanie udzielona po otrzymaniu pisma w przedmiotowej sprawie.
 • w kwestii funkcjonowania lotnictwa w Straży Granicznej. Od decyzji politycznej uzależniona będzie koncepcja funkcjonowania lotnictwa w MSWiA. Z dotychczasowych obserwacji i analiz wynika potrzeba zmiany filozofii funkcjonowania lotnictwa w szczególności w z zakresie wykorzystania sprzętu i pilotów.
 • w kwestii koncepcji funkcjonowania centralnego magazynu w COS SG w Koszalinie. Zostaną wydane wytyczne, że mundury mają być przewożone do oddziałów i tam wydawane.

Ponadto w trakcie posiedzenia ZG NSZZ GSG podjęto uchwały m.in. w zakresie:

 • zwrotu kosztów poniesionych przez zarządy oddziałowe w związku z pozwem zbiorowym  z powództwa 375 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Pozew został złożony w sprawie braku waloryzacji uposażeń.
 • podjęcia działań w zakresie wzrostu kwoty równoważnika za brak lokalu mieszkalnego oraz pomocy na zakup lokalu mieszkalnego.

Komunikat 10.02.16.pdf

Wiceprzewodniczący

Zarządu Głównego

NSZZ FSG

Marcin Kolasa