KOMUNIKAT

624

Dnia 16.02.2017 roku w Warszawie, odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ FSG, podczas którego omówiono bieżące sprawy NSZZ FSG i podjęto uchwały m.in.
w zakresie:

 • zasad podziału środków finansowych przewidzianych na uznaniowy charakter dodatku funkcyjnego i dodatku służbowego w Straży Granicznej w 2017 roku a związanych z podwyżką uposażeń wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”. Zarząd Główny NSZZ FSG w podjętej uchwale postanowił przyjąć propozycję podziału wzrostu dodatków funkcyjnych i służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej w 2017 roku na zasadach:
 1. kwota wzrostu dodatku funkcyjnego i dodatku służbowego (średnio 23 zł) ma zostać rozdysponowana na stałe,
 2. w związku ze wzrostem podstawy naliczenia minimalnego i maksymalnego dodatku funkcyjnego i dodatku służbowego w pierwszej kolejności zabezpieczyć wzrost dodatku funkcyjnego i dodatku służbowego co najmniej do kwoty minimalnej wynikającej z 10% podstawy naliczenia,
 3. podwyżką dodatku funkcyjnego i dodatku służbowego powinno zostać objętych co najmniej 50% i nie więcej niż 60 % stanu osobowego funkcjonariuszy,
 4. minimalna kwota wzrostu dodatku funkcyjnego i dodatku służbowego nie powinna być mniejsza niż 20 zł i większa niż 60 zł.

Ponadto w przedmiotowej uchwale Zarząd Główny NSZZ FSG postanowił o włączeniu przedstawicieli NSZZ FSG do ustalania zasad podziału wzrostu dodatków funkcyjnych i służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej w 2017 w KGSG, komendach oddziałów i ośrodkach szkolenia. Zarząd Główny podjął decyzję, że wzrost dodatków funkcyjnych i służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej w 2017 roku w głównej mierze ma dotyczyć funkcjonariuszy na stanowiskach wykonawczych.

 • działalności Podzespołu Rady Dialogu Społecznego ds. służb mundurowych w zakresie prac nad zmianą art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji (…) i ich rodzin, prowadzonych prac nad zmianą tzw. ustawy o „L4” a także szeroko rozumianego „pluralizmu związkowego” na przykładzie proponowanych zmian w ustawie o policji,
 • spotkania przedstawicieli NSZZ FSG z przedstawicielami hiszpańskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Policji CEP Confereracio Espanola de Policia,
 • skierowanego do ZG NSZZ FSG pisma przez członków organizacji terenowej emerytów i rencistów NSZZ FSG z Przemyśla w zakresie wsparcia działań żołnierzy i funkcjonariuszy objętych tzw. ,,ustawą dezubekizacyjną”,
 • spraw indywidualnych członków związku i funkcjonariuszy Straży Granicznej kierowanych do ZG NSZZ FSG,

W trakcie posiedzenia podjęto ponadto uchwały dotyczące:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego NSZZ FSG za 2016 rok,
 • terminu i miejsca organizacji XII Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ FSG,
 • partycypowaniu w koszcie przygotowania i złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w kwestii konstytucyjności ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Biuro ZG NSZZ FSG