KOMUNIKAT

678

W dniu 30 marca 2017 roku siedzibie Kancelarii Prezydenta RP, odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Panem Andrzejem Derą Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Federację ZZ SM reprezentowali:

 • Krzysztof Hetman
 • Przewodniczący NSZZ Pracowników Pożarnictwa,
 • Czesław Tuła – Przewodniczący NSZZ FiPW,
 • Krzysztof Oleksak – Przewodniczący ZK ZZS Florian,
 • Marcin Kolasa – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG,
 • Andrzej Szary – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów,
 • Bolesław Groński – NSZZ FiPW.

W trakcie spotkania przedstawiciele FZZ SM poinformowali o bieżącej sytuacji w służbach i przedstawili postulaty w kwestii:

 • zapowiedzi o planowanych przez Rząd zmian w zakresie warunków otrzymania i wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych przez funkcjonariuszy służb mundurowych.
 • wysokości płac w służbach podległych MSWiA i MS i ich relacji do płac w innych służbach i poza nimi.
 • stanu prac w zakresie zmiany art. 15a ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
 • wprowadzenia wypracowanych podczas Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA zmian w tzw. ,,ustawie o L4”.
 • zapowiedzi zmian w ustawie o policji w zakresie wprowadzenia pluralizmu związkowego.

Spotkanie to jest kontynuacją działań i spotkań Federacji ZZ SM w związku z informacjami o trwających pracach nad zmianą aktualnego systemu emerytalnego funkcjonariuszy służb mundurowych. Środowisko mundurowe oczekuje jasnego komunikatu ze strony Premier Rządu RP, który ostatecznie utnie wszelkie spekulacje w tym temacie. W ocenie Federacji kolejne komunikaty Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dementujące informacje medialne są niewystarczające. W środowisku panuje niepokój, co może spowodować kolejne nieuzasadnione odejścia ze służby doświadczonych i profesjonalnie wyszkolonych funkcjonariuszy, których obecnie brakuje w służbie.

W ocenie Federacji ZZ SM w świetle pojawiającego się obecnie zjawiska braku chętnych do służby należy podjąć otwartą dyskusję w kierunku modyfikacji systemu emerytalnego, który przestał być elementem zachęcającym do wstąpienia w szeregi służb. Zauważalna tendencja odchodzenia ze służby oraz powstawanie tzw. ,,dziury pokoleniowej” nie jest dobrym sygnałem dla sprawnego funkcjonowania służb, mogącym także negatywnie wpływać na stan bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. W ocenie Ministra Dery w służbach, które odpowiadają za bezpieczeństwo Polaków potrzebna jest stabilizacja i spokój i dlatego taki wyraźny sygnał ze strony Premier Rządu RP jest zrozumiały i potrzebny.

Zdaniem FZZ SM obecna wysokość uposażeń w służbach podległych MSWiA i MS, pomimo działań podjętych przez kierownictwo MSWiA i MS jest niewystarczająca i ma negatywny wpływ na podejmowane decyzje o wstąpieniu do służby przez przyszłych funkcjonariuszy. Obserwując obecny rynek pracy dostrzegamy, że uposażenia w służbach przestały być już atrakcyjne , w związku z powyższym wymagany jest ich dalszy wzrost porównywalny do innych formacji i sytuacji na rynku pracy.

Nie bez znaczenia pozostaje tutaj sprawa postępującej utraty apolityczności naszych formacji, jest to zjawisko niepożądane, które doprowadziło do zwolnienia ze służb wielu bardzo doświadczonych funkcjonariuszy. Z powodu braku przepisów określających ścieżkę kariery zawodowej takie zjawisko jest możliwe, co wywołuje w środowisku niepokój i pytania o przyszłość wobec zmieniającej się sceny politycznej, a potrzebą stabilności w służbach. Minister stwierdził, że najważniejsze są kompetencje, choć w przeszłości podobne sytuacje opisane przez Federację ZZ SM miały również miejsce. Kontynuując dyskusję o sytuacji w służbach, skupiono się także na planowanych projektach zmian ustaw w zakresie tzw. „art15a” i „L-4”.

Pomimo zapowiedzi dokonania zmian art. 15a ustawy emerytalnej w kierunku stworzenia możliwości zaliczania stażu służby na identycznych zasadach jak dla funkcjonariuszy, którzy zostali przyjęci do służby przed 1999 r., które zostały przedstawione podczas prac Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego do tej pory nie został przedstawiony projekt ustawy w tym zakresie. Należy podkreślić, że jest to bardzo oczekiwana zmiana przez funkcjonariuszy i żołnierzy.

Przedstawiciele FZZ SM w swoich wystąpieniach podkreślili znaczenie i rolę wprowadzenia oczekiwanych zmian w tzw. ustawie L4. Podkreślono, że zmiany powinny dotyczyć wszystkich funkcjonariuszy i żołnierzy. Funkcjonariusze oczekują pilnej nowelizacji ustaw pragmatycznych w tym zakresie, co było zapowiadane w czasie kampanii wyborczej jako zlikwidowanie niekorzystnych rozwiązań wprowadzonych przez poprzedni Rząd dla funkcjonariuszy i żołnierzy przebywających na zwolnieniach lekarskich. Rozwiązanie nie rodzi skutków finansowych (jest praktycznie bez kosztowe) dla budżetu Państwa i jest odpowiedzią na szczególny charakter służby, który różni się zasadniczo od pracy.

W ocenie przedstawicieli FZZ SM propozycja wprowadzenie pluralizmu związkowego w policji jest nieuzasadniona i nie ma żadnych racjonalnych przesłanek do jej zastosowania. Jest to decyzja mająca jedynie charakter polityczny, gdyż twierdzenie, że „takie jest oczekiwanie środowiska oraz anonimowych komendantów” jest nieprawdziwe. Proponowane rozwiązanie szkodzi stabilności w Policji i należy się z niego wycofać. Wskazano na negatywne skutki i konsekwencje przyjęcia proponowanej zmiany.

Minister stwierdził, że każdy kto ma monopol będzie się bronił, jednak w służbach można wprowadzać ustawowe ograniczenia, co ma miejsce obecnie w przypadku Policji i innych służb. Minister nie potrafił określić czym kieruje się w tej sprawie MSWiA, zwrócił uwagę, że pluralizm może doprowadzić do radykalizacji żądań nowo powstałych związków i trudności w kierowaniu tak dużymi strukturami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. W jego ocenie ta sprawa wymaga rozmów z Ministrem celem zmiany decyzji.

Spotkanie zakończyło się wystąpieniem przedstawicieli Federacji ZZ SM, którzy zawnioskowali o zorganizowanie kolejnego spotkania z przedstawicielami Prezydenta RP, Panią Premier RP i ministrami odpowiedzialnymi za służby mundurowe. Celem tego spotkania ma być wypracowanie rozwiązań, które przyczynią się do poprawy warunków płacy i służby. Na zakończenie spotkania Minister Dera podziękował za szczerą rozmowę, która otworzyła mu oczy na problemy w służbach, zapewnił jednocześnie, że poinformuje w najbliższych dniach Pana Andrzeja Dudę, Prezydenta RP o kwestiach podnoszonych przez przedstawicieli FZZSM.