KOMUNIKAT

795

W dniu 12 września 2017 roku w siedzibie Komendy Głównej Straży Granicznej odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, w którym uczestniczył zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej Pan Marek Małkowski oraz zaproszeni goście. W trakcie posiedzenia ZG NSZZ FSG dokonano omówienia bieżącej działalności NSZZ FSG, Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych oraz podjęto stosowne uchwały.

Przewodniczący ZG NSZZ FSG Marcin Kolasa przedstawił zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej Panu Markowi Małkowskiemu kwestię wynagrodzeń funkcjonariuszy Straży Granicznej, udziału przedstawicieli NSZZ FSG w pracach zespołów powoływanych w KGSG i relacji pomiędzy NSZZ FSG a stroną służbową. Zdaniem Przewodniczącego udział przedstawicieli NSZZ FSG umożliwia na etapie prac zespołów wypracowanie korzystnych rozwiązań dla funkcjonariuszy Straży Granicznej i jest przejawem transparentności. Obecny poziom uposażeń jak i system podziału dodatków do uposażenia w Straży Granicznej powoduje, że wynagrodzenia przestały być konkurencyjne i z tego powodu wymagane są zmiany. Wzrostu wynagrodzeń w Straży Granicznej oczekują wszyscy funkcjonariusze. Zarząd Główny NSZZ FSG został poinformowany, że poziom wynagrodzeń w lotnictwie SG nie jest odosobniony i dotyczy również funkcjonariuszy wchodzących w skład załóg jednostek pływających.

Ponadto uczestnicy posiedzenia ZG NSZZ FSG przedstawili zagadnienia: braku motywacyjnego systemu wynagrodzeń, zasadności wprowadzania mierników w Straży Granicznej i przeprowadzania badań przy użyciu wariografu w sytuacji zmiany etatu lub stanowiska, możliwości przenoszenia funkcjonariuszy do ośrodków szkolenia na etaty wykładowców, sytuacji mieszkaniowej w Straży Granicznej a także ilości etatów i stopni w placówkach SG.

W trakcie swojego wystąpienia zastępcą Komendanta Głównego Straży Granicznej odniósł się do powyższych kwestii. Na wstępie omówił proces wprowadzenia podwyżek w Straży Granicznych, które wynikały z ,,Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” oraz przekazał informację, że  w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok zostały zaplanowane dodatkowe środki na podwyżki dla najmniej zarabiających funkcjonariuszy Straży Granicznej. Miałyby one wejść w życie od 1 maja 2018 roku i wynosić mają średnio około 100 zł. W Straży Granicznej wymagane jest dokonanie zmiany systemu motywującego funkcjonariuszy na bardziej transparenty. Należy znaleźć odpowiednią metodę, która pozwoli wypracować odpowiednie zasady podziału czynników motywujących, tak aby odpowiednio nagradzać funkcjonariuszy. Warto zastanowić się nad wprowadzeniem rozwiązań umożliwiających odchodzącym do cywila funkcjonariuszom adaptację społeczno-zawodową  do warunków cywilnych. Zastępcą Komendanta Głównego Straży Granicznej potwierdził otwartości do dialogu z przedstawicielami strony związkowej, celem wypracowania konstruktywnych rozwiązań dążących do poprawienia sytuacji uposażeniowej wszystkich funkcjonariuszy SG. Przekazał również, że kwestia porozumienia pomiędzy Komendantem Głównym Straży Granicznej
a Zarządem Głównym NSZZ FSG powinna zostać doprowadzona do końca.
Natomiast zmiana wynagrodzeń w pionie lotnictwa była konieczna z uwagi na potrzeby służby. Zdaniem zastępcą Komendanta Głównego Straży Granicznej Pana M. Małkowskiego źle skonstruowany system mierników może mieć zły wpływ na jakość wykonywanych zadań i efektywność ochrony granicy. Sprawę badania przy użyciu wariografu regulują przepisy a ich częstotliwość wynika z określonego przepisami terminu ich ważności. Do kompetencji komendantów oddziałów należy obsada etatowa placówek SG a kwestia poziomu wynagrodzeń zostanie przeanalizowana. Odnosząc się do sytuacji mieszkaniowej w Straży Granicznej zastępca Komendanta Głównego SG przypomniał wcześniejsze propozycje strony służbowej i stanowisko NSZZ FSG w tej kwestii. Na zakończenie spotkania przekazał, że do końca roku planowane są środki na nagrody dla funkcjonariuszy SG.

Ponadto w trakcie posiedzenia NSZZ FSG podjęto uchwały m.in. w zakresie:

– powołania nowego składu Rady Funduszu Prawnego,

– powołania nowego składu zespołu ds. kobiet,

– dofinansowania obchodów i imprez organizowanych przez ZO NSZZ FSG przy KGSG, Nadwiślańskim OSG, Bieszczadzkim OSG, Podlaskim OSG i Śląskim OSG.

– udzielenia pomocy finansowej dla przedstawicieli ZO NSZZ FSG przy CS SG w Kętrzynie, Morskim OSG, Nadwiślańskim OSG i Nadodrzańskim OSG z uwagi na stan zdrowi i skutki zjawisk pogodowych.

Przewodniczący ZG NSZZ FSG

Marcin Kolasa