KOMUNIKAT

1190

W dniu 22 stycznia 2016 roku w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jakuba Skiby z przedstawicielami Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej. W spotkaniu uczestniczył mjr SG Marek Łapiński – Komendant Główny Straży Granicznej i Grzegorz Polak – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich.

Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FSG reprezentowali:

  • mjr SG Mariusz Tyl – Przewodniczący ZG NSZZ FSG
  • mjr SG Marcin Kolasa – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG
  • mjr SG Lech Skibicki- Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG
  • mjr SG Tomasz Deszcz – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG
  • st. chor. SG Kryspin Żytkowicz -. Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG
  • mł. chor. SG Robert Zientarski – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG

Dla rządu Straż Graniczna jest bardzo ważnym elementem w systemie bezpieczeństwa. Teraz jest wyjątkowy czas w wymiarze zewnętrznym i wewnętrznym. Realizowane są reformy od których zależy przyszłość naszego kraju. Wymaga to od funkcjonariuszy i społeczeństwa odpowiedzialności – powiedział minister Jakub Skiba – rozpoczynając spotkanie z przedstawicielami NSZZ FSG. Straż Graniczna będzie zaangażowana w najważniejsze wydarzenia jakie zostaną zorganizowane na terytorium kraju.

Podczas spotkania mjr SG Marek Łapiński – Komendant Główny SG poinformował zebranych, że po objęciu stanowiska, podjął decyzję o przedstawieniu nowych założeń w sprawie projektu rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zgodnie z nimi wszyscy funkcjonariusze SG mają otrzymać podwyżkę w jednakowej kwocie. Zastosowanie tego mechanizmu ma za zadanie nie prowadzić do wzrostu dysproporcji w zarobkach funkcjonariuszy na stanowiskach. Ponadto polecił przeprowadzenie kontroli procesu zakupu nowego rodzaju umundurowania specjalistycznego.

W swoim wystąpieniu Mariusz Tyl odniósł się do kwestii przeprowadzonej reorganizacji Straży Granicznej. Podkreślił, że NSZZ FSG cały czas stał na stanowisku, że nie można budować formacji ,,na miarę” nie uwzględniając zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.
W jego ocenie Straż Graniczna nie ma wystarczających sił do samodzielnego przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych. Skutkiem reorganizacji było to, że ze służby odeszli funkcjonariusze posiadający doświadczenie i wiedzę nabytą przez lata służby. W chwili obecnej, w przypadku przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych, wymagane będzie współdziałanie Straży Granicznej z innymi służbami. Kolejny punkt wystąpienia M. Tyla dotyczył funkcjonowania trzech systemów emerytalnych w służbach mundurowych podległych MSWiA. W ocenie NSZZ FSG niezbędnym jest dokonanie zmiany brzmienia art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (…) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. w zakresie, w jakim dotyczy funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 1 stycznia 1999 r. a przed 23 lipca 2003 r.

Następnie Mariusz Tyl poinformował zebranych o podjęciu przez NSZZ FSG prac w zakresie opracowania projektu ,,ścieżki kariery zawodowej funkcjonariusza SG”, która ma za zadanie opracowanie zasad awansu zawodowego funkcjonariuszy Straży Granicznej.
W ocenie NSZZ FSG brak takich zasad powoduje, że funkcjonariusze z 15 letnim stażem nadal są na drugiej grupie uposażenia zasadniczego, pomimo posiadania wykształcenia wyższego.

Minister Jakub Skiba, w udzielonej odpowiedzi stwierdził, że przeprowadzona reorganizacja Straży Granicznej była błędem, która osłabiła jej efektywność w newralgicznym momencie. W celu odbudowania zdolności Straży Granicznej na południu, tym roku zostanie reaktywowany Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu. W 2017 roku możliwe są inne działania w zależności od potrzeb. Podkreślił, że to na Komendancie Głównym Straży Granicznej spoczywa obowiązek ochrony granicy państwowej. Minister poinformował zebranych, że rozpoczęły się prace nad przywróceniem kontroli granicznej na granicach wewnętrznych w związku z organizacją szczytu NATO, Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i sytuacją kryzysową związaną z migracją. Zadeklarował, że kwestia art. 15a zostanie zbadana a stanowisko MSWiA przedstawione NSZZ FSG.

Podczas spotkania ministra Jakuba Skiby i komendanta głównego SG Marka Łapińskiego z przedstawicielami Zarządu Głównego NSZZ FSG, strona związkowa przedstawiła i wystąpiła z wnioskami w poniższych kwestiach:

– wyrażenie zgody na podjęcie prac nad przygotowaniem nowego projektu rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. W ocenie NSZZ FSG obowiązujące rozporządzenie nie odzwierciedla w pełni specyfiki, charakteru, kwalifikacji, warunków i miejsca pełnienia służby w całej Straży Granicznej, a w szczególności w zakresie przyznawania dodatków funkcyjnych i służbowych.

– ujednolicenia w MSWiA przepisów w zakresie składania oświadczeń majątkowych przez funkcjonariuszy. W chwili obecnej funkcjonariuszowi Straży Granicznej za podanie nieprawdy w oświadczeniu grozi kara pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub grzywny. Zdaniem NSZZ FSG analizie wymaga zakres danych zawartych w formularzu.

– poparcia przygotowanego przez FZZ SM projektu w sprawie tzw. ustawy ws. L-4 w postaci co najmniej 90-dniowego okresu karencji (w skali roku), w trakcie którego uposażenie funkcjonariusza przebywającego na zwolnieniu lekarskim nie ulegałoby zmniejszeniu.

– zwiększenia zakresu badań okresowych dotyczących funkcjonariuszy Straży Granicznej i ich jednolitego stosowania w całej Straży Granicznej.

– stosowania rozporządzenia MSWiA z dnia 10 czerwca 2009 w sprawie rozkładu czasu służby, a w szczególności ewidencjonowania czasu podróży służbowych, które odbywają się w dniu wolnym od służby. Zdaniem NSZZ FSG podróże służbowe w dniu wolnym od służby powinny być ewidencjonowane jako okres wykonywania czynności służbowych.

– uproszczenia procedury powrotu do Straży Granicznej byłym funkcjonariuszom, którzy w wyniku reorganizacji przenieśli się do innych służb.

– pozostawienia dotychczasowego systemu dystrybucji umundurowania. Zdaniem NSZZ FSG zasadnym jest pozostawienie sekcji w komendach oddziałów, które zajmują się umundurowaniem funkcjonariuszy.

– zwiększenia limitu etatów w Karpackim Ośrodku Wsparcia w Nowym Sączu z uwagi na procedurę opracowywania funkcjonariuszy do służby w Karpackim OSG.

Odnosząc się do wniosków NSZZ FSG Jakub Skiba stwierdził, że w tej chwili nie można mówić o liberalizacji przepisów w zakresie składania oświadczeń majątkowych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z uwagi na priorytet jakim jest zwalczanie korupcji. Jednak można mówić o racjonalizacji przepisów w tym zakresie. Przedstawiony przez NSZZ FSG zakres wniosków i postulatów zostanie zbadany. Minister Jakub Skiba zadeklarował, że jest otwarty na dalsze rozmowy z NSZZ FSG i widzi potrzebę cyklicznych spotkań.

Komunikat 25.01.2016 r..pdf

Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG

mjr SG Marcin Kolasa