Komu to ma służyć. Prezydent i Solidarność chcą pluralizmu związkowego w Straży Granicznej, Policji, Służbie Więziennej.

597

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami Policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej oraz funkcjonariusze Służby Więziennej mogą zrzeszać się tylko w jednym związku zawodowym działającym w danej formacji. Jedna służba, jeden związek reprezentujący funkcjonariuszy obowiązuje w tych formacjach od wolnych wyborów w 1989 roku! ! Taki stan jest w Straży Granicznej od momentu powstania związku, tj. od 1991 roku! Przez cały ten okres czasu NSZZ FSG niejednokrotnie udowodnił swoją efektywność w walce o prawa funkcjonariuszy SG i innych służb mundurowych.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda działając na wniosek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” zamierza to zmienić i skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej dotyczący radykalnej zmiany prawa policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej w zakresie tworzenia i wstępowania do związków zawodowych.

Analizując projekt ustawy zastanawiające są intencje wnioskodawcy. Czy jego celem jest zniszczenie apolityczności służb mundurowych, działających w nich związków, a w konsekwencji podporządkowanie ich celom partyjnym? Warto w tym miejscu przypomnieć ostatnie posiedzenie Podzespołu RDS ds. Mundurowych, gdzie przewodniczący ZZS „Florian” powiedział: „nie boimy się ani pluralizmu, ani konkurencji, bo sama zasada nic złego w sobie nie ma. Groźne jest tylko to, że „Solidarność” traktuje ją instrumentalnie – do spychania konkurencyjnych związków na margines, przy wykorzystaniu swojej pozycji politycznej – co nie służy ani strażakom, ani bezpieczeństwu, za które ci strażacy odpowiadają”.

W reakcji na projekt nowelizacji ustawy Zarząd Główny NSZZ Policjantów stwierdza: ,,To, czego nie zdołał zrobić kiedyś Czesław Kiszczak, chce zrobić Piotr Duda rękoma Prezydenta RP”, a przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda „nigdy nie krył, że podporządkowanie sobie służb mundurowych jest jego osobistym marzeniem”.

W ocenie NSZZ FSG przedmiotowy projekt nowelizacji ustawy jest sprzeczny z fundamentalną zasadą niezależności i samorządności organizacji związkowych oraz w sposób ewidentny szkodzi Straży Granicznej i jej Funkcjonariuszom! Projekt wprowadza m.in. elementy, które ingerują w niezależność i działalność funkcjonujących związków w SG, Policji i SW. Takie pomysły budzą zastrzeżenia co do ich zgodności z Konstytucją!

NSZZ FSG oświadcza, że całą stanowczością będzie występował przeciwko upolitycznieniu Straży Granicznej i jej funkcjonariuszy, wykorzystując wszelkie dopuszczalne prawem środki. Nie można bowiem nie zgodzić się z tym, co napisał ZG NSZZ Policjantów w kwestii pluralizmu: ,,biorąc pod uwagę polityczne ambicje Pana Piotra Dudy, oznacza upolitycznienie tych służb, co z punktu widzenia bezpieczeństwa wewnętrznego, opartego na zaufaniu społecznym do funkcjonariuszy, stanowi poważne zagrożenie”.

Podczas spotkania z przedstawicielami Federacji ZZ SM w dniu 30 marca 2017 roku, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pan Andrzej Dera powiedział, że każdy kto ma monopol będzie się bronił, jednak w służbach można wprowadzać ustawowe ograniczenia, co ma miejsce obecnie w przypadku Policji i innych służb a pluralizm może doprowadzić do radykalizacji żądań nowo powstałych związków i trudności w kierowaniu tak dużymi strukturami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne.

Szkoda, że politycy tak szybko zapominają, ale po to są związki zawodowe aby o tym pamiętać i o tym przypominać!!!

Używając słów klasyka można zaapelować i powiedzieć: ,,Panie przewodniczący, nie idźcie tą drogą!!!. Zamiast wspierać i poprzeć jak najszybszą realizację podpisanego Porozumienie z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 listopada 2018 roku, które podpisała też (dla przypomnienia) strażacka Solidarność, chce pan na siłę wejść do Straży Granicznej, Policji i Służby Więziennej. Nie udało się Panu tego dokonać poprzez MSWiA, więc postanowił Pan złożyć wniosek do Prezydenta RP. Przypominamy, że całościowa i jak najszybsza realizacja tego porozumienia będzie mieć istotny wpływ ma stan bezpieczeństwo Państwa Polskiego i Obywateli! Innymi słowy, spowoduje Pan, że sygnatariusze tego porozumienia, zamiast obecnie skupić się na pilnowaniu jego realizacji będą musieli bronić apolityczności ich formacji i Funkcjonariuszy! Jeżeli jednak potrzebuje Pan na siłę zwiększyć ilość członków związku to podpowiadamy: istnieją służby gdzie jeszcze ich nie ma, np.: MON, SOP, ABW, CBA itd.! Pole do działania jest ogromne! Jak wszyscy to wszyscy!

Biuro ZG NSZZ FSG

http://nszzp.pl/aktualnosci/piotr-duda-wraz-z-prezydentem-wypelniaja-testament-kiszczaka/

https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/