Informacja w sprawie podwyżek funkcjonariuszy Straży Granicznej w 2022 roku

9166

Informujemy, że do Biura ZG NSZZ FSG wpłynął projekt rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej. Projekt opracowany został w związku z podpisanym w dniu 24 września 2021 r. Porozumieniem pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Stroną Społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Zgodnie z Porozumieniem funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymają od dnia 1 stycznia 2022 roku podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 677 zł na etat (wraz z nagrodą roczną) wynikającą z ustanowionego ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025”, oraz wynikającą z podwyżki funduszu uposażeń o 4,4%.

W związku z powyższym istnieje potrzeba zwiększenia wielokrotności kwoty bazowej o 0,419, co spowoduje jej wzrost z 3,810 do 4,229. Taki poziom wielokrotności zapewni podwyżkę przeciętnego miesięcznego uposażenia w wysokości 677 zł (wraz z nagrodą roczną), a zatem zgodną z zapisami Porozumienia z dnia 24 września 2021 r.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że od początku następnego roku funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymają także podwyżki w związku z podwyższeniem grup uposażenia zasadniczego. Zmiany maja dotyczyć funkcjonariuszy z grup 2-4 i mają wejść w życie od 1 stycznia 2022 roku. Natomiast osoby zaszeregowane w grupie 5 będą przenoszone do grupy 6 na przestrzeni czterech lat (co roku 25 % funkcjonariuszy). W Straży Granicznej awans otrzyma – prawie 9 tys. funkcjonariuszy. Na końcowym etapie jest uzgadnianie zapisów rozporządzenia MSWiA w tej sprawie.
Biuro ZG NSZZ FSG