Informacja o rozpoczęciu przez NSZZ FSG akcji protestacyjnej

4520

Warszawa, dn. 16 lipca 2018 roku

Drogie Koleżanki i Koledzy, Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze Straży Granicznej!

Informuję, że Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej popierając działania prowadzone przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych w zakresie realizacji żądań skierowanych w dniu 12 marca 2018 roku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Sprawiedliwości i Ministra Finansów oraz decyzję Rady Federacji ZZ SM z dnia 11 lipca 20178 roku, podjął
w dniu 13 lipca br. uchwałę o rozpoczęciu w dniu
16 lipca 2018 roku ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Decyzja ta podyktowana została brakiem podpisania z ministrem spraw wewnętrznych i administracji porozumienia gwarantującego realizację żądań skierowanych przez Federację w dniu 12 marca 2018 roku, pomimo tego, że w dniu 4 lipca br. skierowano do MSWiA kolejny projekt porozumienia dotyczący realizacji postulatów Federacji ZZ SM.

Warto podkreślić, że zawarte w projekcie zapisy w sposób kompromisowy podchodziły do wszelkich uwag, które w trakcie dotychczasowych rokowań zgłaszali przedstawiciele obydwu stron. Federacja ZZ SM wyraziła nadzieję, że oparcie dalszych negocjacji na tym właśnie projekcie pozwoli na szybkie osiągnięcie porozumienia i zapobiegnie dalszemu rozwojowi protestów. Do dnia 13 lipca br. nie została udzielona odpowiedź na przedstawione propozycje.

Istotne jest to, że decyzję ZG NSZZ FSG o rozpoczęciu akcji protestacyjnej poprzedziła podjęta w dniu 27 czerwca br. uchwała o ogłoszeniu gotowości do akcji protestacyjnej z dniem 2 lipca br., w przypadku braku osiągnięcia porozumienia w sprawie realizacji żądań Federacji. W ocenie ZG NSZZ FSG przedstawiony przez MSWiA projekt porozumienia był niesatysfakcjonujący i nie dawał gwarancji realizacji postulatów organizacji związkowych reprezentujących interesy funkcjonariuszy służb mundurowych. Decyzja o ogłoszeniu stanu gotowości była niezależna i wynikała z tego, że trwały negocjacje i rozmowy.

W związku z tym, że do dnia 13 lipca br. nie zostało podpisane porozumienie, podjęto uchwałę o rozpoczęciu akcji protestacyjnej i przyjęto harmonogram działań protestacyjnych. W dniu 16 lipca 2018 r. o godz. 12:00 zgodnie ze statutem NSZZ FSG zostaną wywieszone flagi związku na budynkach jednostek organizacyjnych SG oraz oflagowane pojazdy służbowe. Rozpocznie się także kolportowanie ulotek z żądaniami oraz rekomendowanie stosowania pouczeń w związku z ujawnianiem wykroczeń, za które można nakładać mandaty karne, tam gdzie dopuszczają tego przepisy prawa oraz rozpocznie się akcja wysyłanie listów do Prezesa Rady Ministrów z poparciem żądań.

Kolejnym etapem akcji protestacyjnej jest przewidywana demonstracja w Warszawie wraz z funkcjonariuszami innych służb mundurowych. Harmonogram przewiduje mi. in. wprowadzenie elementów tzw. ,,strajku włoskiego”. Decyzję o uruchamianiu form protestu podejmować będzie powołany komitet protestacyjny w zależności od potrzeb.

O wszystkich podejmowanych przez NSZZ FSG działaniach można dowiedzieć się ze strony www.nszzfsg.pl oraz https://web.facebook.com/NSZZ-Funkcjonariuszy-Straży-Granicznej-1697941630500353/?_rdc=1&_rdr. Informację te także na bieżąco przekazywane są przewodniczącym zarządów oddziałowych NSZZ FSG.

Podkreślam, że wszystkie działania będą przeprowadzone z poszanowaniem prawa, zgodnie z ustawą o związkach zawodowych. Wyrażam nadzieję, iż nasze działania spotkają się ze zrozumieniem ze strony wszystkich funkcjonariuszy bez względu na zajmowane stanowisko i stopień, ponieważ występujemy w interesie Nas Wszystkich! Działania protestacyjne zostaną zakończone lub zawieszone w chwili podpisania porozumienia dającego gwarancję spełnienia postulatów. Mamy nadzieję, że przy stole negocjacji zostanie osiągnięty kompromis i nie będzie potrzeby uruchamiania kolejnych zaplanowanych działań.

Przewodniczący
Zarządu Głównego NSZZ FSG
Marcin Kolasa

2018_07_16_informacja_protest.pdf

Podziel się tą informacją na MATERIAŁY:

 

Akcja-Protestacyjna-baner-mix.pdf

Akcja-Protestacyjna-baner-1.pdf

Protest-ulotka.pdf