Dodatek kontrterrorystyczny dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

1059

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, które wprowadza dodatek kontrterrorystyczny dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Zgodnie z rozporządzeniem dodatek otrzymają funkcjonariusze SG w pełniący służbę w komórkach organizacyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej właściwych w zakresie zabezpieczenia działań oraz wyznaczeni do pełnienia wart ochronnych na pokładzie statków powietrznych w wysokości 500 zł.
Jednocześnie przypominamy, że w dniu 9 grudnia 2020 roku w trakcie posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ FSG, Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga przekazał informację, że funkcjonariusze pełniący służbę w grupie lub zespołach interwencji specjalnych w lotniczych przejściach granicznych, posiadającym uprawnienia do prowadzenia samodzielnych działań minersko-pirotechnicznych zostanie zwiększony na stałe dodatek o kwotę 400 zł. Pozostali funkcjonariusze GIS i ZIS nie posiadający takich uprawnień otrzymają kwotę 300 zł.
Więcej:
https://nszzfsg.pl/komunikat-z-posiedzenia-zg-nszz-fsg-w-dniu-9-grudnia-2020-roku/

oraz