• Start
  • Aktualności
  • Pisma wychodzące

Pismo do Pana Komendanta Głównego SG dotyczące ewidencjonowania czasu podróży służbowych, które odbywają się w dni wolne od służby

Działając w imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, na podstawie art. 6 i art. 8 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 ze zm.), a także § 9 pkt 5 i 6, § 10 pkt 3 oraz § 11 pkt 1 Statutu NSZZ FSG uchwalonego w dniach 23-24 września 2015 r., niniejszym zwracamy się z prośbą o podjęcie działań mających na celu ujednolicenie stosowania przepisów w przedmiocie ewidencjonowania czasu podróży służbowych, które odbywają się w dniu wolnym od służby tj. przepisu § 21 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy (Dz.U. Nr 95, poz. 794 ze zm.) — dalej rozporządzenie.

Załączniki:
Pobierz plik (ewidenc_czasu podr_służb.pdf)Pismo do Komendanta Głównego[ ]1178 kB

Czytaj dalej

Stanowisko FZZ SM

Rolą Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych reprezentujących funkcjonariuszy służb podległych resortowi spraw wewnętrznych, ministerstwu finansów i ministerstwu sprawiedliwości jest reprezentowanie postulatów środowiska funkcjonariuszy wobec kierownictwa służbowego, organów władzy publicznej, administracji państwowej, samorządu terytorialnego lub wobec sądów w ramach obowiązującego prawa. Działalność ta prowadzona na przestrzeni ostatnich 27 lat w kierunku obrony praw, godności i interesów funkcjonariuszy nie może podlegać kwestionowaniu i nie może być nigdy zapomniana.

Załączniki:
Pobierz plik (stanowisko Rada_FZZ SM_22.11.2017.pdf)Stanowisko FZZ SM[ ]1129 kB

Czytaj dalej

Komunikat FZZ SM

W dniu 16 listopada 2017 w Warszawie odbyło posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, reprezentujących funkcjonariuszu Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Krajowej Administracji Skarbowej przy udziale Konwentu Dziekanów Korpusu oficerów Zawodowych, podczas którego szczegółowo omówiono aktualną sytuację w poszczególnych służbach oraz wypracowano stanowisko w zakresie działania Federacji w związku z brakiem realizacji przez obecne kierownictwo resortu spraw wewnętrznych składanych przed wyborami   deklaracji w zakresie: 

  • wprowadzenia prawa funkcjonariusza do zachowania 100 uposażenia w przypadku choroby podczas zwolnień lekarskich trwających licznie nie dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym. 
  • zmiany art.15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Rada FZZ SM z dezaprobatą przyjmuje dotychczasowy brak zmian zasad ustalania wysokości uposażenia funkcjonariusza poprzez wprowadzenie prawa do zachowania 100% uposażenia w przypadku choroby w trakcie zwolnienia lekarskiego trwającego łącznie nie dłużej niż 30 dni w ciągu roku kalendarzowego. Rada FZZ SM oczekuje, że zapowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka z dnia 27 października 2016, że rząd przychyla się do postulatów związkowców i w ciągu roku w 100 procentach będzie płatne 30 dni zwolnienia lekarskiego funkcjonariuszy zostanie wprowadzona niezwłocznie. Podkreślenia wymaga fakt, że zmiana ta nie generuje skutków finansowych i jest pożądana przez funkcjonariuszy i ich rodziny.

Załączniki:
Pobierz plik (komunikat_FZZ SM_z 16.11.2017.pdf)Komunikat FZZ SM z 16.11.2017[ ]2256 kB
Pobierz plik (pismo-sekretarz-stanu.pdf)Pismo do Sekretarza Stanu[ ]1152 kB

Czytaj dalej

Wniosek Prezydium FZZ SM

Wniosek Prezydium Federacji ZZ SM do Pana Mariusza Błaszczaka - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie podjęcia skutecznych działań, które mają na celu niezwłoczne dokonanie nowelizacji art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno – Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin – dalej Ustawa o zaopatrzeniu ( Dz.U. z 2016 r. poz. 708 ze zm.).

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek_Błaszczak_ar. 15a.pdf)Wniosek Prezydium FZZ SM[ ]1591 kB

Stanowisko Prezydium FZZ SM

Stanowisko Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 1835 z dnia 15 września 2017 r.

Załączniki:
Pobierz plik (stanowisko Prezydium FZZ SM.pdf)stanowisko Prezydium FZZ SM.pdf[ ]162 kB

Pismo do Ministra Jarosława Zielińskiego

W nawiązaniu do przekazywanych informacji podczas posiedzeń Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego w dniach 31 stycznia 2017 r. oraz 12 kwietnia 2017 r. w sprawie art. 15z Ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie aktualnych informacji na temat stanu prac nad projektem zmian zapisu art. 15a powyższej ustawy.

Przewodniczący
Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych
Mariusz Tyl

Pismo do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych wyraża podziękowania za przedstawienie stanowiska zawartego w piśmie DKL2.105.10.2017 z dnia 18 sierpnia 2017, w kwestii nieprawidłowości w procesie powstawania Krajowej Administracji Skarbowej związanych z nieprzedstawieniem propozycji służby/pracy działaczom Związku Zawodowego Celnicy PL.
Federacja ZZ SM w pełni zgadza się i rozumie argumentację przedstawioną w piśmie przez Pana Ministra Pawła Cybulskiego dotyczącą konieczności wypełniania ustawowych celów i zadań przez Krajową Administrację Skarbową, a związanych z zapewnieniem efektywnego poboru danin publicznych poprzez uszczelnienie systemu podatkowego, zapobieganie wyłudzaniu podatku i coraz skuteczniejsze eliminowaniem szarej strefy.

Załączniki:
Pobierz plik (pismo_Szef_KAS_15.09.2017.pdf)pismo_Szef_KAS_15.09.2017.pdf[ ]991 kB

Czytaj dalej

Pismo do Komendanta Głównego w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy SG

W związku z prowadzonymi pracami w zakresie projektu z dnia 30 maja 2017 roku rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, informuję że NSZZ FSG podtrzymuje stanowisko zawarte w piśmie z dnia 14 czerwca 2017 roku o konieczności powołania zespołu, który dokonałby oceny obecnie obowiązującego rozporządzenia i opracował kompleksowe rozwiązanie, które dotyczyć będzie wszystkich funkcjonariuszy SG i ich specjalności.

Czytaj dalej

Pisma FZZ SM do Pani Premier

W nawiązaniu do wniosku Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych (L.dz. FZZSM — I — 80/17 z dnia 6 kwietnia 2017 r.) skierowanego do Pani Premier w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawie utworzenia przy Radzie Ministrów Forum Dialogu Społecznego do Spraw Służb Mundurowych a także szeregu innych wniosków kierowanych do Pani Premier zarówno przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych, jak i przez organizacje wchodzące w jej skład, zwracam się z uprzejmą prośbą 0 pilne spotkanie z członkami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i objęcie patronatem powyższego wniosku Federacji ZZ SM w zakresie powołania przy Radzie Ministrów instytucji partnerskiej zrzeszającej wszystkie strony funkcjonujące w ramach służb mundurowych.

Czytaj dalej

Centrale związkowe domagają się wzrostu płac w sferze budżetowej

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych skierowały pismo do minister E. Rafalskiej w sprawie wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej, przy czym wysokość postulowanego w piśmie wzrostu płac w państwowej sferze budżetowej zdaniem autorów pisma wynosić powinna 11,2 %, natomiast wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić nie mniej, niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2017 roku zwiększony o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2017.

 

Załączniki:
Pobierz plik (pismo_FZZ_OPZZ_place_31_05_2017.jpg)pismo_FZZ_OPZZ_place_31_05_2017.jpg[ ]112 kB